गोवा डेरीचेर काशी नायक हांकां बेकायदो नेमिल्ले, दूदकारांचो आरोप

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : गोवा डेरीचे ओएसडी काशी नायक हांणी दूद उत्पादकांचेर केल्ले आरोप खरे नात. तांकां पद सोडचें पडिल्ल्यान ते बेजार जाल्यात, म्हूण ते आरोप करतात. प्रशासकी समितीन तांकां बेकायदेशीर पद्दतीन नेमिल्ले. तिका आतां सहकार खात्याची मान्यताय आसा, अशें फट सांगतात. ओएसडी म्हूण श्री. नायक हांणी केल्ल्या सगल्या वेव्हारांची चवकशी करची, अशी मागणी डेरीक दूद पुरवण करपी सोसायटींच्या दूद उत्पादकांनी केल्या.
काशी नायक हांची करार पद्दतीचेर केल्ली नेमणूक बेकायदेशीर आसा. ते विशीं खुलासो करचो, अशें पत्र सहकार निबंधक कार्यालयान 1 एप्रीलाक समितीक बरयिल्लें. समिती सहकार निबंधकान नेमिल्ली. देखून कसलोय निर्णय घेतना सहकार खात्याची परवानगी घेवपाक जाय. मात तांची परवानगी आशिल्ली अशें समिती आतां सांगून दूद उत्पादकांनी दिशाभूल करता. निबंधक कार्यालयांतल्यान पत्र येवन पसून श्री. नायक हांणी वर्सुकी सर्वसादारण सभेची नोटीस ओएसडी म्हूण कशी काडली, निबंधका परस प्रशासकी समिती श्रेश्ठ? अशे प्रस्न दूद उत्पादकांनी विचारल्यात.
वर्सुकी सभेंत सभासदान कायदेशीर, तंत्रीक बाजू विचारप म्हणजे गोंदळ घालप? श्री. नायक हांणी आपूण जावन राजिनामो दिवंक ना. तर सर्वसादारण सभेन तांकां तो दिवपाक लायलो, अशें दूद उत्पादकांनी म्हणलां. श्री. नायक हांणी करार क्र. 9 चो भंग केल्ल्यान तांचे कडल्यान तीन म्हयन्यांचो पगार वाशील करून घेवचो. सहकार निबंधकान नेमणुकेक हरकत घेतिल्ली हें खबर आसूनय बेकायदेशीर सभेची नोटीस काडली. ताका लागून ती रद्द जाली. सभेचो सगलो खर्च तांचे कडल्यान वसूल करचो, अशेंय दूद उत्पादकांनी मागलां.