गोंयांत टमाटान हुपलो शंबरीचो आंकडो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फलोत्पादान म्हामंडळाच्या दुकानांनी 75 रु. कील

फुडले 15 दीस मोल सकयल देंवपाची शक्यताय उणी: प्रेमेंद्र शेट

पणजी: गोंयांतल्या बाजारपेठांनी टमाटान शंबरी हुपिल्ली आसली तरी गोंय फलोत्पादन म्हामंळाच्या दुकानांनी मात अजुनूय 75 रुपया कील प्रमाण टमाट विकतात. हाचे परस उण्या मोलान टमाट विकप फलोत्पादन म्हामंडळाक परवडपाचें ना. आनीक फुडले 15 दीस तरी टमाटाचें मोल सकयल देंवपाची शक्यताय ना अशें फलोत्पादन म्हामंडळाचे अध्यक्ष आनी मयेंचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगलें.

गोंयांत तशेंच गोंया भायल्या राज्यांनी पडपी आडवेळ्या पावसाक लागून व्हड प्रमाणांत टमाट कुसला. ताका लागून गोंयांत जो बेळगांव सावन टमाट आयत जातालो ताचेर हाचो परिणाम जाला. सद्या टमाट कुशिल्ल्यान आयातीचेर हाचो परिणाम जाला. ताका लागून टमाट खूब म्हारग जाला. तरी लेगीत फलोत्पादन म्हामंडळा वतीन गोंयांतल्या लोकांक जाता तितल्या उण्या मोलान टमाट दिवपाचो यत्न जाता. 75 रुपया किला परस उण्या मोलान टमाट विकप परवडपाचें ना. टमाटाचे नवे पीक येसर म्हारगूच टमाट खावचो पडटलो अशें प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगलें.

टमाट हो रांदचेकुडींतलो मुखेल घटक. गोंयांत टमाटाचे पीक जायनाशिल्ल्यान व्हड प्रमाणांत टमाट आयात करचो पडटा. घरांत तशेंच हॉटेलांनी टमाटाक व्हड मागणी आसता. ताका लागून टमाटाची दिसादीस मागणी वाडत आसता. पूण फाटले कांय दीस पडपी आडवेळ्या पावसाक लागून बेळगांव सयत खूबशा वाठारांनी टमाटाचें पीक कुसलां. ताका लागून टमाटाचे मोल मळबाक तेंकला. आतां दुसरें पीक येसर टमाटाचें मोल देंवप कठीण आसा. तेच प्रमाण गिरायकांकूय थोडी कळ सोंसची पडटली अशें ह्या वेळार प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगलें.

म्हापशें मार्केटांतले भाजयेचे दर

मजगतीं, आमचो म्हापशें प्रतिनिधी कळयता ते प्रमाण, सद्या पडपी आडवेळ्या पावसाचो चड फटको टमाट आनी वालपापडीच्या पिकाक बसला. बेळगांव आनी कोल्हापूर जिल्ह्यांत ह्या पावसान नेट धरला. ताका लागून टमाट आनी वालपापडीचे मोल दुपेटीन वाडलां.

मॉन्सून मेरेन हो पावस असोच उरल्यार भाजयांचीं मोलां वाडपाची शक्यताय भाजी विक्रेत्यांनी उक्तायली. तांतीं आनी चिकानाचेंय मोल वाडलां. फाटल्या सप्तकाचे तुळेन ह्या वेळार हेर भाजयांचींय मोलां वाडल्यांत.

अंदूं पयलेच फावट मे म्हयन्यांत आडवेळ्या पावसान नेट धरला. पावसाक लागून शेतकारांचे पीक शेतांत पेड्डेर जावंक लागलां. ताका लागून शेतकाराक सैमीक आपत्तीक तोंड दिवचें पडटा.

————-

बॉक्स

किला फाटल्यान भाजयांचें मोल

कांदोः 20

बटाटः 30

टमाटः 100

कोबीः 30

फ्लावरः 40

भेंडोः 60

गाजरः 35

गवारः 35

वालपापडीः 130

मिरसांगः 60

काकडीः 40

दुदीः 30

कोंकण दुदीः 60

वालः 60

लसूणः 70

आलेंः 50

ओली कोतमीरः 20

वायंगेंः 50

डब्बू मिरसांगः 80

चिटकीः 50