कोणकोणां न्हंयांच्या उदकाची पातळी वाडली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

काणकोण: काणकोण म्हालांत ह्या दिसांनी नेटाचो पावस पडत आशिल्ल्यान न्हंयांच्या उदकाची पातळी वाडल्या. पावसाक लागून सगल्याच रस्त्या वयल्यान पावसाचें उदक व्हांवतना दिसता. तातूंत वादळी वाऱ्यानूय नेट धरला.

ह्या वाऱ्यान कांय सुवातांनी झाडां हुमटून पडल्यांत. वीज पुरवण खंडीत जायत आसा. काणकोण म्हालांतल्या तळपण, गालजीबाग न्हंयो उदकान भरून व्हांवतात. पावसाक लागून शेताच्या कामांक नेट आयलां. सगले कडेन शेतांनी उदक भरून उरिल्ल्याचें दिसून येता.