कुडाशे न्हंयेंत मामा- भाची बुडली

मामा- भाचयेक मरण आयिल्ली कुडाशेंची न्हंय.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

न्हांवपाक गेल्लीं; वेळार उपचार मेळूंक नाशिल्ल्यान मरण

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

दिवचलः दोडामार्ग म्हालांतल्या कुडाशें वानोशी दसय कॉजवे खाला न्हांवपाक ताळगांवच्यान चार- पांच गाडयो घेवन 20- 25 जाणांचो एक पंगड गेल्लो. न्हातना खोल उदकाचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान ह्या पंगडांतलो विजय पालयेंकार (55, ताळगांव) आनी तनिषा ठाकूर (13) ही मामा- भाची बुडली आनी आनीक एक वांगडी बुडलो. तातूंतल्या एकल्याक रोखडेंच वयर काडले जाल्यार दोग जाण उदकांत खूब वेळ उरिल्ल्यान पंगडांतल्या वांगडांनी बोवाळ केलो. तो आयकून थळाव्या लोकांनी येवन तांकां भायर काडले. तांची भलायकी हुस्क्याची आशिल्ल्यान तांकां दोडामार्ग हॉस्पिटलांत व्हरचे खातीर अॅम्बुलन्स मागयली. पूण तांच्या सोयऱ्यांनी आपले गाडयेंत घालून तिगांकूय लागीं हॉस्पिटल आसतनाय अर्द वरा परस चड अंतर आशिल्ल्या गोंयांतल्या पूर्वा भलायकी केंद्रांत दाखल केले. पूण वेळार उपचार मेळूंक नाशिल्ल्यान मामा- भाचयेक मरण आयलें. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण न्हांवपाक गेल्लो पंगड शेनवारा कुडाशे वानोशी दसय वाठारांत पोरण्या रस्त्यार बांदिल्ल्या कॉजवे लागसार तिळारी न्हंये देगेर आयिल्लो. तातूंत ल्हान भुरग्यांचोय आसपाव आशिल्लो. दनपारां 1 वराच्या सुमाराक कांय दादले, बायलो आनी ल्हान भुरगीं न्हावपा खातीर व्हावपी उदकाच्या तोंडार देंवली. हे लोक न्हाताले थंय 25 फूट परस खोल उदक आसा. न्हातना तांकां उदकाच्या प्रवाहा खाला खोल आसा हाचो अदमास येवंक ना. ताका लागीन विजय पालयेंकार, तनिषा ठाकूर आनी आनी एकलो बुडलो. हेरांनी आकांत केलो. हे ते मस्ती करतात, अशें समजून पयलीं कोणूच तांचे मजतीक फुडें आयलो ना. पूण बायलांचो आकांत आनी किंळाच आयकून बागायतींत काम करपी शेतकार यशवंत देसाय घडणुकेचे सुवातेचेर धांवून गेलो. तांणी प्रसंगाचें गांभीर्य वळखून उदकांत उडी मारली आनी एके बायलेक भायर काडली. पूण तिचे वांगडा आनीक दोग जाण बुडल्यात हें कळटाच ताणें परत उडी मारली आनी तनिषा ठाकूर हाका भायर काडलें. उपरांत विजय पालयेंकाराक काडपाक उडी मारली, पूण ताका भायर काडपाक ताका खूब त्रास जाले.

बुडिल्ल्यांक वेळार उपचार मेळूंक ना…

शेतकार यशवंत देसाय हांणी बुडिल्ल्यांक धडेर हाडले. तो एकेकल्याक वयर काडटा म्हणसर धडेर जमिल्ल्या लोकांनी दोडामार्गा वयल्यान अॅम्बुलन्स मागयली. पूण तांच्या सोयऱ्यांनी थंयच्यान आठ किलोमिटर अंतराचेर आशिल्ल्या दोडामार्ग हॉस्पिटलांत तांकां व्हरनासतना पेडणें म्हालांतल्या कासरवर्णेच्या पूर्वा जिल्हो परिशद भलायकी केंद्रांत घेवन गेले. हातूंत खूबसो वेळ गेल्ल्यान दोगांचेरूय वेळार उपचार जावंक शकले ना. दोडामार्गार ताकतिकेन उपचार जावपाक शकताले.