कावलां अड्ड्यांचो प्रस्न परतून साणीर

कोलवाळेचो एक कावलां अड्डो.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बार्देस म्हालांत 80 परस अदीक अड्डे; कोलवाळ पंचायत वाठारांतली संख्या 55

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: कोलवाळच्या कावलां अड्ड्यांक लागिल्ल्या उज्याक लागून बेकायदो कावलां अड्ड्यांचो प्रस्न परतून साणीर आयला. सध्या बार्देस म्हालांत 80 परस अदीक कावलां अड्डे चलतात. तातूंतले सगळयांत चड 55 अड्डे कोलवाळ पंचायत वाठारांत आसात. सरकार आनी सरकारी यंत्रणेचो भंय नाशिल्ल्यान आनी राजकारण्यांच्या आशिर्वादन हें बेकायदो कावलां अड्डे मेळत थंय उबारल्यात.

हे कावलां अड्डे कोमुनिदाद आनी सरकारी जमनींचेर तशेंच कांय खाजगी शेत जमनींत उबारल्यात. कोलवाले फाटोफाट म्हापशें शारांतूय 15 कावलां अड्डे आसात. पर्वरी, बस्तोडें आनी हेर म्हालांतल्या हेर वाठारांतूय हे अड्डे चलतात. फाटल्या 20 वर्सां सावन ह्या कावलां अड्ड्यांचो आंकडो वाडला. कोमुनिदाद आनी सरकारी जमनीचो इबाड करून आनी शेत जमनींत रसायन आशिल्लें द्रव्य सोडून हे अड्डे उबारल्यात.

सध्या राष्ट्रीय म्हामार्गाचे कुशीक सुकूर आनी सांगोल्डें पंचायत वाठारांतल्या शेत जमनींचेर ह्या कावलां अड्ड्यांच्या धनयांची नदर पडल्या. ह्यो शेत जमनींय कोलवाळे भशेनूच कावलां अड्ड्यांचे धनी गिळपाची शक्यताय निर्माण जाल्या.

कोलवाळ पंचायतीच्या फाटल्या मंडळान गांवांतल्यान कावलां अड्डे काडपाची मोहीम चालीक लायिल्ली. हे मोहिमे खाला कांय कावलां अड्ड्यांचेर कारवाय केल्ली, जाल्यार कांय जाणांनी कारवायेच्या भंयान आपले अड्डेच बंद केल्ले. पूण सरकार आनी प्रशासकीय यंत्रणाचो पंचायत मंडळाक आदार मेळूंक नाशिल्ल्यान ती कारवाय बंद पडली. ताका लागून मातये भरवण केल्ले अड्डे परतून उबे जाले. गोठणीचो व्हाळ ते मुशीरवाडो मेरेन 61 कावलां अड्ड्यांतले सध्या 55 अड्डे चालू आसात.

म्हापशें पालिका वाठारांत करासवाडो वाठारांत व्हड संख्येन कावलां अड्डे आसात. राष्ट्रीय म्हामार्ग रुंदीकरणा वेळार कांय अड्डे पालिकेन काडल्यात, पूण ते ह्याच वाठारांत दुसरे कडेन स्थलांतरीत जाल्यात. सध्या एक- दोन कावलां अड्ड्यांची सुनावणी पालिका अधिकाऱ्या मुखार सुरू आसा. अन्साभाट, धुळेर- करासवाडो हे लोकवसणुके सयत म्हापशें- पर्रा रस्त्याचे वटेन कावलां अड्डे आसात.

ह्या कावलां अड्ड्यांत उपेग नाशिल्ल्यो वस्तू, काळा भायलीं जाल्ल्यो गाडयो, इलेक्ट्रीक उपकरणां घेतात. पोरण्यां गाडयांचे दुर्मीळ स्पेरपार्ट लेगीत थंय मेळटात. ताका लागून अशा कायदेशीर कावलां अड्ड्यांची गरज आसा. ताका लागून सगळे गरजेचे परवाने दिवप गरजेचें आसा. गाडयो चोरयेचो थेट संबंद कावलां अड्ड्यां कडेन आसता, हें हाचे आदीं खूब खेपे पुलीस कारवायेंतल्यान स्पश्ट जालां.

कावलां अड्ड्यांक लागिल्लो उजो कसो पालोवचो, हो मुद्दोय म्हत्वाचो थारला. कारण हे कावलां अड्डे अडचणीचे सुवातेंत आसतात. थंय उजो पालोवपी दळाचे बंब सोंपेपणी वचपाक शकनात. कांय कडेन लोकवसणुकेंत, म्हामार्गाचे कुशीक अडचणीचे सुवातेंत कावलां अड्डे उबारल्यात. ताका लागून उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक उजो पालयतना व्हड कसरत करची पडटा. तेचवरी ह्या बेकायदो अड्ड्यांचेर लोकांचो पयसो फुकट वता. थळाव्या राजकारण्यां सयत कोमुनिदाद, शेतकार, थळाव्यो स्वराज्य संस्था हांच्याच आशिर्वादान हें बेकायदो कावलां अड्डे उबे रावल्यात. प्रदुशण करपी हे कावलां अड्डे लोकां सयक पर्यावरणाकूय घातक आसात. वोट बँकेचो म्हत्वाचो प्रस्न उपस्थीत करून ह्या अड्ड्यांचेर कारवाय करपाक सरकारी यंत्रणा आतां मेरेन कुचकामी थारल्या.

कावलां अड्ड्यांची येवजण फायलींत पडून

म्हावळींगे दिवचलच्या सरकारी जमनींत उत्तर गोंयांतल्या कावलां अड्ड्यांक एके सुवातेचेर हाडून तांकां कायदेशीर स्वरूप दिवपाचो विचार सरकारान चलयल्लो. पूण ही येवजण चालीक लागचे आदींच ती फायल बंद लालफितींत पडून उरल्या.

कोलवाळे परवान्यां बगर 40 वेवसाय

कोलवाळे म्हामार्गा कुशीक मेहमूद खान हरियार हाच्या कावलां अड्ड्यांत वेगवेगळे तरेचे सुमार 40 तरांचे वेवसाय चलतात. त्या वेवसायांक पंचायतीचो कसलोच परवानो ना. तरी लेगीत तांचेर कारवाय करिनात. न्यायालयाचो आदेश कुशीक दवरून एलईडी लायटीचे होर्डींगलेगीत ह्या अड्ड्यांचेर लायल्यात.


गांवांतल्या लोकांच्यो कावलां अड्ड्यांतल्या प्रदुशणा संबंदांत कागाळी आशिल्ल्यो. ते प्रमाण थळाव्या आमदाराक विस्वासांत घेवन कारवाये खातीर सगळ्या कागदपत्रांची पायल मुख्यमंत्र्यांक, प्रदुशण मंडळाक, उपजिल्होधिकाऱ्याक आनी संबंदितांक दिल्ली. पूण कसलीच कारवाय जावंक ना. प्रदुशण मंडळानूय अजून अहवाल दिवंक ना.

नित्यानंद कांदोळकार, आदले सरपंच कोलवाळ


कोलवाळे कावलां अड्ड्यांक लागिल्लो उजो ही बार्देस वा सरकारी यंत्रणांक नवी न्हय. त्या अड्ड्याक पांच लाख रुपयांक घर क्रमांक आनी परवानो दिल्ल्याची चर्चा गांवांत चल्ल्या. सरकारान ताची चवकशी करची. ह्या अड्ड्यांक कायद्याचे फास्केंत हाडले जाल्यार तातूंत चलपी बेकायदो वेवसाय आळाबंदा येतले. तशेंच शेत जमनी आनी सरकारी मालमत्तेंक अतिक्रमणां जावचीं नात.

संजय बर्डे, अध्यक्ष बोडगेश्वर शेतकार संघ.