ओबीसी आरक्षणा वयल्यान खवदळ

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

ओबीसींक अधिसुचोवणेंतल्यान वगळ्ळे, लोकप्रतिनिधींत निरशेवणी

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजीः राज्य वेंचणूक आयोगान हेर मागासवर्गीयांक (ओबीसी) वगळून पंचायत वेंचणुकांची अधिसुचोवणी जारी केल्ल्यान
ओबीसी समाजांत निरशेवणी पातळ्ळ्या. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हमी दिवनूय वेंचणूक आयोगान ओबीसींक
वगळून अधिसुचोवणी कशी जारी केली? असो प्रस्न ओबीसी समाजांतले लोकप्रतिनिधी करतात.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णया प्रमाण ‘ट्रिपल टेस्ट’ करून ओबीसींक आरक्षण दिवपा खातीर पंचायत वेंचणुको फुडें धुकलपाचो
निर्णय राज्य सरकारान घेतिल्लो. पूण ते उपरांत उच्च न्यायालयाच्या निर्देशा प्रमाण 10 ऑगस्टाक पंचायत वेंचणुको घेवपाचे सरकारान थारायलें. तशेंच ओबीसींक आरक्षण दिवपाची हमी मुख्यमंत्र्यान शुक्रारा दिल्ली. अशें आसून लेगीत वेंचणूक आयोगान ओबीसींक वगळपाची कृती अजापीत करपी आसा. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांचेर आमचो पुराय विस्वास आसा. ओबीसींक आरक्षण दिवनूच ही वेंचणूक जातली, असो विस्वास भंडारी समाजाचे अध्यक्ष अशोक नायक हाणी आमचे प्रतिनिधी कडेन उलयतना उक्तायला.
मजगतीं, राज्य वेंचणूक आयोगाचे अधिसुचोवणेक लागून पंचायत वेंचणुको लडोवपाक इत्सूक ओबीसी समाजांतल्या लोकप्रतिनिधीं मदीं खवदळ पडला. मुख्यमंत्र्यान बेगोबेग हस्तक्षेप केलो ना जाल्यार आमी वग्गी रावचे नात, अशी शिटकावणी ताणीं दिल्या.

इकरा पंचायतींचेर प्रशासकांची नेमणूक
7 जुलयाक कार्यकाळ सोंपपी 11 पंचायतींचेर प्रशासकांची नेमणूक केल्ल्या अधिसुचोवणी पंचायत खात्यान जारी केल्या. ह्या पंचायतींनी बार्देसांतल्या हणजूण-कायसूव, बस्तोडें आनी पेन्ह द फ्रान्स, तिसवाडींतल्या मेरशी आनी कुडका, बांबोळी-तळावली, फोंडेंतल्या बेतकी-खांडोळें, दिवचलेंतल्या अडवलपाल, साश्टींतल्या बेताळभाटी, नुवें आनी चांदोर तशेंच मुरगांवांतल्या
सांकवाळ पंचायतींचो आस्पाव आसा.