एक वर्स जालें तरी जीएमसी गाडेंवाल्यांची पुनर्वसणूक जायना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पोरणे गोंयः बांबोळे हांगा गोंय वैजकी म्हाविद्यालय हॉस्पिटल वाठारांतले गाडे काडून एक वर्स जालें तरी अजून तांची पुनर्वसणूक करपाचें काम अजून जायना. ताका लागून गाडेवाले तिडकल्यान. उत्तर गोंय उपजिल्होधिकाऱ्याची भेट घेवन ताणी पुनर्वसणूक प्रक्रियेंत नेट हाडपाची मागणी केल्या.
आमचे गाडे मोडपाचे घडणुकेक एक वर्स जाल्यान आमी उपजिल्होधिकाऱ्या कडेन पुनर्वसणूय येवजणेचें कितें जालां हाची चवकशी करपाक गेल्ले अशें डॉमनीक परेरा ह्या गाडेकाराक सांगलें. पुनर्वसणूके संबंदीची फायल 20 जूनाक उपजिल्होधिकारी कार्यालयांत पावल्या आनी फाटल्या धा दिसांत बरेंच काम जाला. पंचायत वेंचणुकेची आचार संहिता लागू जावचे पयलीं गाडे आमच्या सुवादीन करपाचें उतर उपजिल्होधिकाऱ्यान दिलां अशें परेरा हांणी सांगलें.
गाड्यांचे वितरण फकत गोंयकारांक करचें, भायल्यांक ते दिवचें न्हय अशी आमची मागणी आसा अशें एक गाडेकारान सांगलें. पुनर्वसणूक करपाच्या गाडेकारांचे वळेरेंत नांवा घालपाचो यत्न करून कांय लोकांनी गाडे मेळोवपाचे यत्न चलयल्यात अशी म्हायती ताणे दिली.