इस्ट बंगालाक व्हड जैत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

इंडियन सुपर लिगेंत (आयएसएल) आयज इस्ट बंगाल एफसीन घरचें मैदान गाजयलें. फाटल्या मॅचींनी जैता पसून पयस आशिल्ल्या इस्ट बंगालान घरच्या मैदानाचेर खेळटना झणझणीत जैत जोडलें.

येजमान पंगडाव तीन क्लिंटन सिल्वा आनी नंदाकुमार सेकर हाणें दरेकी दोन गोल केले, जाल्यार बोर्हा हरेराच्या एका गोलाच्या नेटार नॉर्थ इस्ट युनायटेड एफसी आड 5-0 अशें व्हड जैत जोडलें. इस्ट बंगाला कडल्यान अशाच उत्कृश्ट खेळाची चाहते वाट पळयत आशिल्ले. अंदूंच्या हंगामांत खंयच्याय पंगडान मेळिल्लें हें व्हड जैत थारलें.

जैताच्या यत्नांत आशिल्ल्या इस्ट बंगाल आनी नॉर्थ इस्ट युनायटेड एफसी ह्या दोनूय पंगडांनी सादूर खेळाचेरूच भर दिलो. दोनूय पंगडां वतीन पयल्या णव मिनटांनी आक्रमक जालें ना. णवव्या मिनटाक नॉर्थ इस्ट युनायटेडाच्या जिथिन सुब्रनाचो यत्न उण्या फरकान चुकलो. 14व्या मिनटाक बोर्हा हरेरान नॉर्थ इस्टाक धपको दिलो.

बॉस्का भायल्यान ताणें दाव्या पांयान मारिल्ली शूट आडावपाक नॉर्थ इस्ट युनायटेडाचो गोलकीपर मिर्शाद मिचू अपेशी थारलो आनी येजमान पंगडान 1-0 अशी आघाडी घेतली.

ते उपरांत इस्ट बंगाला कडल्यान सातत्यान आक्रमक जाय रावले आनी तातूंत 24व्या मिनटाक क्लिटन सिल्वान भर घाली. मंदार देसायान दिल्ल्या क्रॉसाचेर सिल्वान हेडरा वरवीं गोल केलो. नॉर्थ इस्टा वतीन लेगीत गोला खातीर यत्न जाले. पूण, तांकां योग्य दिका सांपडूंक ना.

35व्या मिनटाक इब्सन मेलो बॉल घेवन इस्ट बंगालाच्या पॅनल्टी वाठारांत घुसलो. ताणें गोलकीपराक चकयत बॉल वांगड्याक फिशालकायेन दिल्लो. पूण, गानी निगमान भांगराळी संद वगडायली. 37व्या मिनटाक जिथिन कडल्यान नॉर्थ इस्ट खातीर जाल्लो यत्न गोलपोस्टा वयल्यान गेलो.

ते उपरांत नंदा कुमारान 62व्या मिनटाक गोल करून स्कोर 3-0 असो केलो. ते उपरांत क्लिटन सिल्वान आपलो दुसरो आनी पंगडाचो चवथो गोल केलो. ते उपरांत 81व्या मिनटाक नंदा कुमारान आपलो दुसरो आनी पंगडाचो पांचवो गोल करून इस्ट बंगालाक एक सोंपें जैत मेळोवन दिलें.