आयकर निरिक्षकांचेर पुलिसांची मेहेरबानी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कनिश्ठ बायल कर्मचारी लिंगीक अत्याचार प्रकरण

म्हापशें: पाटो पणजेंतल्या केंद्रीय आयकर कचेरेंतल्या निरिक्षकां कडल्यान कनिश्ठ बायल कर्मचाऱ्याचो लिंगीक छळ प्रकरणांत पणजी पुलिसांनी तिगां आयकर निरिक्षकां आड गुन्यांव दाखल केला. पूण अजून तिनूय दुबावितांक पुलिसांनी अटक केल्ली ना. अशा गंभीर गुन्यांवांत दुबावितांक पुलीस रोखडेच अटक करतात. पूण ह्याच दुबावितांक मेकळें रान दिल्ल्यान पुलीस खातें दुबावाचे कोंयडेंत सांपडलां.

सरकारी कनिश्ठ बायल कर्मचाऱ्याचो लिंगीक छळ चलयिल्ल्याच्या आरोपा खाला पुलिसांनी फाटल्या बिरेस्तारा दुबावीत मनिंदर सिंग अट्टारी, आदीत्य वर्मा आनी दीपक कुमार ह्या तिगां आयकर निरिक्षकां आड गुन्यांव नोंद केल्लो. भा.दं.सं.च्या 354, 354 अ, 354 ड, 506(2) आनी 509 कलमा खाला हो गुन्यांव नोंद केला.

पिडीत बायल कर्मचाऱ्या कडेन फाटल्या 22 फेब्रुवारी ते एप्रील मजगतीं हो लिंगीक छळणुकेचो प्रकार घडिल्लो. ह्या छळाक बेजारून निमाणें तिणें पणजी पुलिशेंत धांव घेतिल्ली.

ह्या अधिकाऱ्यांक अटक जावची न्हय म्हूण पुलिसांचेर वरिश्ठां कडल्यान चेपण येत आसा. पुलीस अधिकारीच दुबावितांची अटक टाळपाचो यत्न करीत आशिल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या.

मजगतीं दुबावीत आरोपी अटकपूर्व जामिना खातीर न्यायालयांत धांव घेवपाचे तयारेंत आसात. सोमारा ते न्यायालयांत हो अर्ज सादर करपाची शक्यताय आसा.

एकदां लिंगीक अत्याचाराचो प्रकार घडल्यार गुन्यांव दाखल करून पुलीस रोखडीच दुबावीत आरोपींक अटक करतात. ह्या प्रकरणांत गुन्यांव नोंद जावन पांच दीस जाले, तरी लेगीत दुबावीत आरोपी हे आयकर अधिकारी आशिल्ल्यान तांकां पुलिसांनी मेकळीक दिल्ल्यान सरकारी अधिकारी आनी हेर दुबावितांक वेगळो नेम कित्याक असो प्रस्न सामान्य लोक विचारूंक लागल्यात.