बँक गिरायकांक सुचाेवणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बॅंकेची सुदारीत सेवा शुल‍क आकारणी 1 मे 2022 सावन लागू जातली. गिरायकांचे म्हायती खातीर सुदारीत सेवा शुल‍क आमचे वॅबसाटीचेर अपलोड केल्या. अदीक म्हायती खातीर आमचे www.bankofmaharashtra.inहे वॅबसायटीचेर भेट दिवची अशी सुचोवणी बॅंक ऑफ महाराष्ट्रान उजवाडायिल्ल्या पत्रकांतल्यान केल्या.