96 हजार ज्येश्ठ नागरीक बुस्टर डोसा बगर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बुस्टर डोसा खातीर टीका उत्सव आयोजीत करपाचो प्रस्ताव

पणजी : कोराना दुयेंती मेळपाचे प्रमाण उणें जाल्ल्यान बुस्टर डोस घेवपा विशीं कोणूच गंभीर ना. गोंयांत 96 हजार ज्येश्ठ नागरिकांनी अजून मेरेन बुस्टर डोस घेवंक ना. बुस्टर डोस तशेंच विद्यार्थ्यांक कोविडाचो डोस दिवपा खातीर टीका उत्सव आयोजीत करपाचो प्रस्ताव आसा. भलायकी सेवा संचालनालयान सरकारा कडेन प्रस्ताव सादर केला. सरकाराची मान्यताय मेळ्ळे उपरांत टीका उत्सवाचें आयोजन जातलें.

कोरोनाचें तिसरें ल्हार जालें उपरांत आता स्थिती सामान्य आसा. सगले वेवसाय पयलीं भशेन सुरू जाल्यात. मास्क घालपाची शिफारस तज्ञ समितीन केल्ली आसली तरी कोणूच मास्क घालिनात. खबरदारेचो उपाय म्हूण भौशीक थळांचेर मास्काचो वापर नागरिकांनी करचो अशें आवाहन कांय दिसां पयलीं मुखयमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केल्लें. मास्क घालपाचे सोडाच बुस्टर डोस घेवपा कडेन लेगीत ज्येश्ठ नागरीक आडनदर करतना दिसून येता.

कोरोनाचें चौथें ल्हार येवपाची शक्यताय न्हयकारपाक येना. जुलयांत चौथें ल्हार येवप शक्य आसा, अशें मत कांय दिसां पयलीं तज्ञांनी उक्तायिल्लें. गोंयांत कोरोनाचें ल्हार नासलें तरी दिसाक 10 वयर दुयेंती मेळप सुरूच आसा. हाका लागून सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो 100 वयर पावला. स्थितीचो नियाळ घेवन बुस्टर डोसा खातीर टीका उत्सव आयोजीत करपाचो प्रस्ताव आसा. वासिनीकरण मोहीम सुरू जाले उपरांत सरकारान व्हड प्रमाणांत टीका उत्सवाचें आयोजन केल्लें. टीका उत्सवाक मोटो प्रतिसाद मेळिल्ल्यान पयलो तशेंच दुसरो डोस विक्रमी वेळेंत पुराय जाल्लो. पयल्या आनी दुसऱ्या डोसाक जसो प्रतिसाद मेळिल्लो, तसो प्रतिसाद बुस्टर डोस तशेंच 15 ते 18 वर्सां मेरेनच्या वासिनीकरण मोहिमेक मेळूंक ना.

भलायकी कर्मचारी तशेंच ज्येश्ठ नागरिकां खातीर बुस्टर डोस फुकट आसा. बुस्टर डोस बेगिनात बेगीन पुराय जावपा खातीर टीका उत्सव आयोजीत करपाचो प्रस्ताव आसा.

तीन दिस बुस्टर डोस दितले

इतलो तेप ज्येश्ठ नागरिकां खातीर भलायकी केंद्रांनी सप्तकांतलो एक दीस बुस्टर डोस दिताले. आतां सप्तकांतले तीन दीस बुस्टर डोस दिवपाची येवजण आसा. सोमार, बुधवार आनी शुक्रार अशे तीन दीस बुस्टर डोस दितले. ज्येश्ठ नागरिकां खातीर बुस्टर डोस फुकट आसतलो. हाचे पयली बिरेस्तार ह्या एकाच दिसा बुस्टर डोस दिताले.

18 ते 59 वर्सा पिराय गटा खातीर खासगी हॉस्पिटलांनी बुस्टर डोस दिवपाची सोय आसा. मात हाका पयशे दिवचे पडटात.

विद्यालयांचे वर्ग सुरू जाले उपरांत 15 ते 18 वर्सा पिराय गटांतल्या विद्यार्थ्यांक विद्यालयांनी वचून डोस दितले. 15 ते 18 वर्सा पिराय गटांत पयलो डोस 85 टक्के पुराय जाला. दुसरो डोस 40 टक्के पुराय जाला. दुसरो डोस रोखड्या रोखडो पुराय करपा खातीर कार्यावळींचें आयोजन जातलें.

घरा वचून बुस्टर डोस दितले

जे ज्येश्ठ नागरीक बुस्टर डोस घेवपा खातीर भलायकी केंद्रांनी वचूंक शकनात तांचे खातीर भलायकी खात्याचे कर्मचारी घरा वचून बुस्टर डोस दितले. ‘हर घर दस्तक’ अशें ह्या कार्यावळीचें नांव आसा. ही कार्यावळ एक जून सावन सुरू जातली. मंगळार आनी शेनवार अशे दोन दीस घरा वचून बुस्टर डोस दितले.