93 मालमत्ता बळकायिल्ल्याचे एसआयटी तपासांत स्पश्ट

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

जमनींची नोंदणी, म्युटेशन, रुपांतरा विशींच्यो सगल्यो प्रक्रिया करतले रद्द


प्रसाद शेट काणकोणकार
पणजी : बनावट कागदां तयार करून जमनीं बळकायिल्ले प्रकरणांत विशेश तपास पथकान (एसआयटी) अटक केल्लो मुख्य दुबावीत विक्रांत शेट्टी आनी महम्मद सुहैल शफी आनी हेर मेळून 16 जाणांच्या टोळयेन आतां मेरेन उत्तर गोंयांतल्यो 93 मालमत्ता मेळून 2,47,525 चौखण मिटर जमीन बळकायिल्ल्याचे तपासांत उक्तें जालां.
ह्या जमनींची नोंदणी, म्युटेशन, रुपांतर हे विशींच्यो सगल्यो प्रक्रिया रद्द करपा विशीं एसआयटीन उत्तर गोंय जिल्होधिकाऱ्यांक वळेरी सादर केल्या. तशेंच महसूल सचीव, राज्य निबंधक, पुलीस म्हासंचालक आनी हेर सरकारी खात्यां कडेन पत्रवेव्हार केल्ल्याची म्हायती गोपांनी दिली.
बनावट कागदां तयार करून बेकायदो पद्दतीन जमनी बळकावन ताची विक्री करप्यांची खर चवकशी करपाक राज्य सरकारान एसआयटीची स्थापणूक केल्या. ते उपरांत एसआयटीन मुख्य दुबावीत विक्रांत शेट्टी आनी महम्मद सुहैल शफीला हाचे सयत हेरां आड गुन्यांव दाखल करून आतां मेरेन पांच जाणांक अटक केल्या. ते उपरांत वयले टोळयेन आतां मेरेन 93 मालमत्ता अशें पद्दतीन बेकायदो बळकायिल्ल्याचे चवकशेंत सांगलें.
ह्या सगल्या मालमत्तांचे धनी गोंयांत नात. ताका लागुनूच तांचे सर्वे क्रमांक दोनूय जिल्होधिकाऱ्यांक धाडटले. तशेंच त्या सर्वे क्रमांकांतल्या जमनींची नोंदणी, म्युटेशन, रुपांतर हे विशीं जाल्ल्यो सगल्यो प्रक्रिया रद्द करतले, असो निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे अध्यक्षते खाला जाल्ले वयल्या पांवड्या वयले बसकेंत घेतिल्लो. तातूंत मुख्यमंत्र्यान जांणी वयल्या सर्वेंतल्यो जमनी विकत घेतल्यात वा विकत घेवपाचे तयारेंत आसात तांणी बेगोबेग जिल्होधिकाऱ्यां कडेन संपर्क करचो, अशी सुचोवणी दिल्ली.
महसूल खात्या कडेन मेळिल्ले म्हायती प्रमाण, आसगांवां 47 जमनीं मेळून 1,60,250 चौ.मि. जमीन बळकायल्या. कळंगूटे 10 जमनीं मेळून 21,600 चौ.मि., पर्रा 15 जमनीं मेळून 17,400 चौ.मि., हणजूण 19 जमनीं मेळून 46,425 चौ.मि. अानी पिळर्ण 1,850 चौ.मि. मेळून 93 मालमत्ता बळकायल्यात. वट्ट 2,47,525 चौ. मि. जमनीं बळकायिल्लाचे तपासांत उक्तें जालां.

कळंगूट :

(सर्वे क्रमांक आनी चौ.मि. जमीन)
25/3 – 1,375, 25/2 – 2,150, 24/4 – 450, 24/5 -675, 24/6 – 850, 476/6 – 6,600, 476/11 – 3,300, 476/2 – 1,150, 26/9 – 2,750, 26/4 – 2,300 मेळून 21,600 चौ. मि. जमीन बळकायिल्ल्याचे तपासांत स्पश्ट जालां.
(सर्वे क्रमांक आनी चौ. मि. जमीन)
37/3 – 3,150, 37/4 – 1,250, 37/6 – 1,850, 31/1 – 900, 31/2 – 900, 31/8 – 1,650, 43/2 – 700, 43/3 – 700, 32/5 – 1,650, 44/2 – 700, 44/1 – 250, 45/1 – 250, 45/7 – 700, 28/8 – 1,300 आनी 17/8 – 1,450 मेळून 17,400 चौखण मि. जमीन बळकायिल्ल्याचे तपासांत स्पश्ट जालां.

कळंगूट :

(सर्वे क्रमांक आनी चौखण मिटर जमीन)
492/ए – 2,000, 493/2 – 950, 494/4 – 1,500, 486/6 – 1,500, 486/4 – 1,075, 426/19 – 425, 426/20 – 450, 426/14 – 775, 295/1 – 3500, 296/1 – 1,800, 453/2 – 1,500, 428/8 – 1,700, 426/17 – 1,050, 215/6 – 6,500, 14/11 – 2,150, 15/11 – 950, 225/7 – 1,200, 426/15 – 950 आनी 493/3 – 15,500 मेळून 46,425 चौखण मिटर जमीन बळकायिल्ल्याचे तपासांत स्पश्ट जालां.

आसगांव :

(सर्वे क्रमांक आनी चौखण मिटर जमीन)
208/3 – 350 आनी 208/5 – 1,500 मेळून 1,850 चौ. मि. जमीन बळकायिल्ल्याचे तपासांत स्पश्ट जालां.

आसगांव :
(सर्वे क्रमांक आनी चौ. मि. जमीन)
78/2 – 18,900, 80/3 – 18,900, 40/2 – 18,900, 26/1ए – 1,550, 19/6 – 625, 21/2 – 625, 18/2 – 500, 56/3 – 20,150, 51/1 – 4,600, 54/3 – 850, 43/2 – 900, 43/3 -900, 43/4 – 3,050, 47/1 -5900, 44/2 – 2,450, 39/6 – 1950, 37/4 -2,250, 43/9 -1,050, 43/10 -1,050, 200/6ए -1,025, 200/4 -18,900, 200/3 -1,075, 202/3 – 800, 203/5 – 275, 160/2 -1,925, 152/26 -450, 152/24 – 325, 152/25 – 325, 140/13 -400, 140/11 -350, 194/1 -1,450, 191/3 -1,375, 163/20 -2,100, 117/4 – 625, 123/4 -1,250, 123/6 -725, 123/12 -600, 123/13 -800, 123/14 -500, 54/4 -950, 223/7 -625, 223/ए – 850, 33/3 -1,425, 33/1 -1,500, 201/3 -1,000, 18/11 -525 आनी 78/2 – 13,000, मेळून 1,60,250 चौ. मि. जमनीं बळकायिल्ल्याचे तपासांत स्पश्ट जालां.