7 सिक्रेट्स ऑफ द गॉडेस – देवीच्या भोव रुपांचें रहस्य

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

7 सिक्रेट्स ऑफ द गॉडेस हें पुस्तक 2014 वर्सा लेखक देवदत्त पट्टनायक हांणी उजवाडाक हाडलें. पट्टनायक हे नामनेचे लेखक. लोकवेद, मिथक कथा, धर्मीक आनी आध्यात्मीक विशयांचेर तांणी खूब संशोधन केलां. देखून तांच्या पुस्तकांनीय ते ह्याच विशयाक हात घालतात. लेखकान भारतीय संस्कृतायेचो खोलायेन अभ्यास केला आनी ताचेर आदारीत कांय म्हत्वाचीं पुस्तकां उजवाडाक हाडल्यांत.
‘7 सिक्रेट्स ऑफ द गॉडेस’ हें पुस्तक तीन पुस्तकांच्या माळेचो एक भाग. ‘9 सिक्रेट्स ऑफ विष्णू’ आनी ‘7 सिक्रेट्स ऑफ शिवा’ हीं हेर दोन पुस्तकां. त्या भायर ‘7 सिक्रेट्स ऑफ द हिंदू कॅलँडर’ ह्या माथाळ्याचेंय पुस्तक तांणी बरयलां. ह्या पुस्तकांनी लेखक दर एका विशयाचेर आदारीत लोकवेद, मिथकां वा तांचेर जाल्लें पौराणीक वा वेदीक लिखाण हाताळटा आनी ते विशय खोलायेन तपासता.
ह्या पुस्तकांतल्यान लेखकान भारतीय संस्कृतायेंतल्यो देवी आनी तांचें अस्तित्व, समाजांत तांचें स्थान, लोकांची तांच्या प्रती भावना, तांचो धर्मीक म्हत्व आनी ताचेर रचिल्लो लोकवेद वा पौराणीक काणयो हे सगळे विशय बेस बरे तरेन वाचकां मेरेन पावयल्यात. पुस्तकांत विंगड विंगड म्हत्वाचीं चित्राय आसात. हीं चित्रां पुस्तकाची सोबाय वाडयतातूच पूण विशय समजून घेवपाची प्रक्रिया सोंपी करता. पट्टनायक हांणी देवीच्या अनेक रुपांचीं चित्रां ह्या पुस्तकांत तपासल्यांत, तांचेर फावो तशी चर्चा केल्या.
पट्टनायक हांची लिखाण शैली ही भारतीय साहित्य मळार एक आशिर्वाद अशें म्हणप चुकीचें थारचें ना. शेंकड्यांनी वर्सा पयलीं रचिल्लो आमचो लोकवेद आनी आमचे ग्रंथ आनी अध्यात्मीक पुस्तकां आयज वाचकांक जड लागतात आनी तीं वाचप म्हणल्यार कठीण काम अशें समजतात. ते खातीर, आमचे संस्कृतायेंतल्यो म्हत्वाच्यो गजाली आमचे मेरेन पावनात आनी कांय दशकां खातीर समाजांतल्यान भारतीय लोकवेद आनी संस्कृतायेचेर चर्चा, भासाभास आनी संशोधन हय-न्हय अशें आशिल्लें. पट्टनायक सारक्या लेखकांनी सादी सुटसुटीत उतरांनी सामान्य मनशां मेरेन हे साबार विशय पावयले आनी तांचेर फावो तशी चर्चा सुरू केली.
पुस्तकांत काली, गौरी, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आनी विठ्ठाई ह्या देवींचेर आदारीत भाग आसात आनी “गाया” हे ग्रीक देवीचेरूय एक भाग आसा. लेखकान पुस्तकाचे सुरवातेक कांय विचार मांडल्यात. भारतीय संस्कृतायेन पयलींच्यानूच लिंगभेद संबंदीत विशयांचेर खूब भर दिला. शिव आनी शक्ती हांचे मदीं कोण चड शक्तीशाली आसा? शिवाचो अर्धनारी अवतार आसा जाल्यार शक्तीचो अर्धनर अवतार ना काय? लक्ष्मी जर विष्णूचे पांय चेपता आनी ताच्या
पांया कडेनूच आसता जाल्यार तिचें म्हत्व विष्णू परस कमी काय? आनी काली हिचो पांय शिवाचे छातयेर आसता जाल्यार ती शिवा परस चड शक्तीवान काय? अशे कांय लिंग समानताय समजून घेवपा सारक्या प्रस्नांची जाप वाचकांक ह्या पुस्तकांत सांपडटली.
समाजांत आयज अनेक तरेचे
भ्रश्टाचार चल्ल्यात आनी तांचें स्पश्टीकरण करपाक हे भ्रश्ट लोक आमचे संस्कृतायेचो आदार घेवन चुकीचे अर्थ वा समजणी लोकांक दिवन फटयतात. असल्या
वेळार पट्टनायक हांचीं पुस्तकां फायद्याचीं थारतात.