40 हजार विजेचें बील भरूंक नाशिल्ल्यान म्हापशेंचें ट्राफीक सिग्नल पडलां आडकून

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें: म्हापशेंच्या कोर्ट जंक्शनार ट्राफीक सिग्नल उबारिल्ल्या डिजिटल डिझायनर एजन्सीचें विजेचें बील फारीक करपाचें उरलां. हाका लागून शेख क्रिएशन्स हे नवे एजन्सीक वीज खातें विजेची जोडणी दिनाशिल्ल्यान म्हापशेंच्या ह्या मुखेल जंक्शना वयल्या सिग्नल्साचो प्रस्न सुटिल्लो ना. 40 हजार थकीत विजेच्या बिलाच्या वादाक लागून पादचरी आनी वाहन चालकांक मात ट्राफीक सिग्नल्साक लागून गरजे भायलो त्रास सोंसचो पडटा.

ह्या जंक्शना वयलें ट्राफीक सिग्नल्स सेगीत नादुरुस्त जातालें. ताका लागून सिग्नल्स उबारिल्ल्या संबंदीत एजन्सीन तें दुरुस्त करपाक असमर्थताय दाखयिल्ली. ते खातीर पालिकेन आतां नवे एजन्सीक सिग्नल उबारपाची परवानगी दिल्या.

ते प्रमाण संबंदीत कंपनीन आपले नादुरुस्त सिग्नल काडले उपरांत आतां नवे एजन्सीन देड म्हयन्या पयली नवे ट्राफीक सिग्नल जंक्शनार उबे केल्यात. पूण थकीत वीज बिलाक लागून हे एजन्सीक वीज जोडणी दिवपाक वीज खात्यान असमर्थताय दाखयल्या.

डिजिटल डिझायनर ह्या पोरण्या ट्राफीक सिग्नल्स एजन्सीचें सुमार 40 हजार रुपयांचें बील फारीक करपाचें आसा. ही वीज जोडणी एजन्सीचे धनी अंकीत जैन हांच्या नांवान वीज खात्यान दिल्ली. हें विजेचें बील जो मेरेन फारीक जायना तो मेरेन विजेचें कनेक्शन जोडप शक्य नाशिल्ल्याचें वीज खात्यान स्पश्ट केलां. हें बील एजन्सीच्या नांवान आशिल्ल्यान ही थकीत रक्कम पालिकेक लेगीत भरूंक मेळना. हें थकीत बील जो मेरेन भरिनात तो मेरेन सिग्नल सुरू जावप शक्य ना.

तशेंच पालिकेन सदर एजन्सी बरोबर ट्राफीक सिग्नल्स उबारपा विशीं सामंजस्य कबलातूय (एमओयू) करूंक नाशिल्ली. तेन्नाचे मुख्यमंत्री आनी उपमुख्यमंत्री हांच्या तोंडी आस्वासनाचेर फक्त जायराती खातीर सुवात दिवपाचें सांगून हें सिग्नल्स एजन्सी कडल्यान उबारून घेतिल्ले. ही कबलात करूंक नाशिल्ल्यान आनी ह्या थकीत बिलाच्या वादांत सिग्नल्स सुरू जावपाचें काम मात रखडलां. सद्या सिग्नल सुरू नाशिल्ल्यान हें जंक्शन पादचारी आनी वाहन चालकां खातीर घातक थारूंक लागलां.

कोर्ट जंक्शन हें म्हापशें शारांतली मुखेल आनी येरादारी कोंयडेची सुवात. ताका लागून ह्या चार रस्तो जंक्शनार व्हड प्रमाणांत येरादारी जायत आसता. ह्या जंक्शनार सदांच येरादारीची कोंयडी जायत आसता. हाचेर उपाय म्हूण हे येरादारी सिग्नल्स उबारिल्ले. पूण आतां ह्या सिग्नल्साच्या येवजणेचो सरकार आनी पालिका मंडळाच्या गचाळ कारभाराक लागून धवो हती थारूंक लागला.

पयलींच्या एजन्सीचें विजेचें बील फारीक करपाचें उरलां. थकीत रक्कम भरची हे खातीर आमी संबंदितां कडेन संपर्क सादिल्लो. तशेंच सरकाराकूय पत्र बरोवपाची सुचोवणी आमी संबंदितांक केल्या. ह्या वीज बिलाच्या कारणाक लागून सिग्नल्स सुरू जायनात. हो मुद्दो सुटावो जाले उपरांत पेडें जंक्शना वयल्या सिग्नल्साचो विचार करतले अशें नगराध्यक्ष शुभांगी वायंगणकार हांणी सांगलें.