37 वी राष्ट्रीय खेळां सर्त

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

37 वी राष्टीय खेळां सर्त गोंयांत जातली आनी ताचें उक्तावण प्रधानमंत्री मानादीक नरेंद्र मोदीजी हांचे हस्तुकीं जातलें. ताचे पयलीं 43 खेळां प्रकार आशिल्ली ही सर्त 19 तारखेच्यान सुरू जाल्या. हाचे पयलीं गोंयाक हो मान मेळटलो आसलो, पूण आमची तयारी जावंक नाशिल्ल्यान तेन्ना ती गुजरातांत घडोवन हाडली. ते सर्तींत गोंयचो पंगड सहभागी जाल्लो खरो, पूण 5 कांश्या पदकां हाडूंक शकलो. अंदूंचे सर्तींत हो आंकडो वाडटलो अशी अपेक्षा आसा. कारण अंदूंचे आशियायी सर्तींत भारताच्या पंगडान विक्रमी पदकां (107) हाडलीं आनी अबकी बार सौ पार खरें करून दाखयलें. हाचे पयलीं 70 पदकां मेरेन आमचो पंगड गेल्लो. अशे कामगिरीची गोंयच्या पंगडा कडल्यान सगळेच अपेक्षा करतात. अंदूं 43 प्रकार गोंयांतले सर्तींत जावपाचे आसात. तर हातूंतले दोन दिल्ली जातले.
26 ऑक्टोबर ते 9 नोव्हेंबर मेरेन जरी ह्यो सर्ती चलतल्यो तरी हाची सुरवात 19 तारखेच्या गोंयच्या पणजे, बांबोळी, फातोड्डें, पेडें सारक्या मुखेल केंद्रांनी जाली. ह्या खेळा सर्तीची मूळ सुरवात अखंड भारतान लाहोर शारांत 1924 सालान जाल्ली. ते सर्तीक भारताची ऑलिंपिक्स सर्त म्हणटात. सात हजार खेळगड्या फाटल्या सर्तींत वांटेकार जाले. अंदूं ही संख्या 10,000 जावपाची आसा कित्याक तर खेळां प्रकार 43 आसा. हातूंतले सायकलिंग, गोल्फ दिल्ली जावपाचे आसात. हेर खेळां भितर बीच फुटबॉल रॉल बॉल, गोल्फ सेपाकटाक्रो, स्कॅ मार्शल आर्टस्, कालियारा पुट्टु पेनकेक सिलाट हे खेळां प्रकार पयलेच खेपो आयल्यात.
खरे तर गोंयाक हो मान 2009 सालान दिल्लो पूण तयारी ना म्हूण हे सर्तीचें आयोजन फुडें फुडें वचत गेलें. नीरज चोप्रा, सानिया मिर्झा, मीराबाई चानू, साजन प्रकाश, मानू भाकर हे सगळे राष्ट्रीय सर्तींत वांटेकार जाल्ले खेळगडे. खो खो, योग, मल्लखांब हे खेळ फाटले सर्तींत पयलेच खेपो हाडले.
आतां आमी गोंयच्या पंगडाचो विचार करुया. हो पंगड फाटीं कित्याक उरता? पदकां घेवपाक आमी कित्याक फाटीं? एक म्हळ्यार खेळा भितर सरावाक खूब म्हत्व आसता आनी हो सराव स्टेडियमांत जावचो अशी आस्त प्रत्येक खेळगडे मनान धरता. गोंयांत नेमकी हीच तयारी उणी पडल्या अशें म्हणचें पडटा. पूण, लुसिफोनिया 2014 परस आतांची तयारी बरी आसा. एथलेटिक्स सारको प्रकार घेयात, हातूंत व्हड मैदानाची स्टेडियमची गरज तर आसताच, खेरीज धव्या रंगान धांवपाचे पट्टे आसूंक जाय. हाका लागून त्या खेळगड्याक खरो धांवपाचो फील येता. हाका ट्रॅक म्हणटात. ताका मार्गदर्शनूय बरें जाय म्हणल्यार ताका नव्यो पद्धती खबर आसपाक जाय. म्हणून तर कांय खेळगडी परदेशान शिकपाक चल्ले. राज्या भायर चल्ले. हाका अर्थिकूय स्थिती बरी आसपाक जाय, ती जांची ना ते आसा तातूंत सराव करतात. गोंयांतले सगळे खेळगडी सराव करपाक मग्न आसात. प्रत्येकाक हांव पदक हाडटलो अशें दिसता.
आमी यजमान राज्य आशिल्ल्या कारणान खरे स्थितीचेर उलोवया नाका. आतां नेट आशिल्ल्या कारणान शिस्त म्हळ्यार कितें? आपलो आहार कितें आसचो? हेर खेळगडी कितें करतात? त्या खेळा संबंदी पुराय माहिती तातूंतल्यो अडचणी अश्यो बारीक सारीक गजाली खबर आसपाक जाय. हाची माहिती मेळूंक शकता, तातूंत कांय अडचण आसा अशें ना. आपली वागणूक कशी आसपाक जाय, स्पोर्ट्समनशीप म्हळ्यार कितें? हेरा वांगडा खेळप म्हळ्यार कितें? घरचें राज्य आसल्याचो फायदो आसतलोच हो ताण आसचोना पूण पदक हाडपाचो ताण आसतलो तो उणो करपाचें तंत्र कोच कडल्यान शिकूंक जाय. आतां ह्या खातीर तुमकां कोणाचेर अवलंबून रावपाची तितली गरज ना. एक मात खरें, अश्यो सर्ती जायना जाल्यार खेळगड्यांकूय आपूण खंय आसा तें कळचें ना.
एका कर्मचाऱ्यान नांव उघड न करपाचे अटीचेर कांय माहिती दिली. ताणें म्हणलें, व्हड -व्हड नामांकीत अशे खेळगडी हे सर्तींत वांटेकार जावचें नात. ताचें एक कारण म्हळ्यार अशे सर्तींत ते जर अपेशी थारले तर? ही भिरांत. खेरीज अशे सर्तींत वांटेकार जावप कांय जणांक कमीपणाचें दिसता. पयसो मेळचो ना हें आनीक एक कारण. सद्या पावसाचें संकश्ट आशिल्ल्या कारणान हो पावस येवचो न्हय म्हूण आमी प्रार्थना करतात. गोंयच्या पंगडा भितर अंदूं यजमान आशिल्ल्या कारणान चडशा खेळ प्रकारान वांटेकार जावपाची संद आसा. देखून फाटल्या सर्ती परस अंदूंचे सर्तींत चड पदकां मेळूं येता. व्हॉलिबॉलांत रामा धावस्कर पदक हाडपाक मजत करूंक शकता. दोन फावटी ताका कांश्या पदक फावो जालां. अंदूं तो भांगरा पदक हाडपाक प्रयत्न करतलो. बॅडमिंटन सर्तींत आमकां म्हळ्यार गोंयाक केरळांतले सर्तींत सांघीक पदक मेळिल्लें तेन्ना 13 प्रकारान आमी वांटेकार जाल्ले. अंदूं ह्या प्रकारान पदक अपेक्षीत आसा. फाटल्या खेपो आमकां जिम्नेस्टीक्स, बीच व्हॉलीबॉल, बेडमिंटन जलतरण प्रकरण पदकां मेळिल्लीं. अंदूंचे सर्तींत लेगीत हीं पदकां आमी मेळयतले. अंदूंचे सर्तींत आतां मेरेन 36 प्रकारान गोंय पंगडांची नोंदणी जाल्या. कांय प्रकार आमकां सामकेच नवे आसात पूण आमकां गेले सर्ती परस चड पदकां मेळटलीं असो विश्वास तांणी दाखयलो.
कला अकादमीचें काम खूब म्हयने लांबलां. तेच हे सर्तीचें काम पळयता म्हूण टिका जाता. सगळे खेळगडी सरावा भितर खंयच उणे पडचेना अशें दिसता. हे सर्ती खातीर नेमांची वळेरी जाहीर केल्या. पणजे खेळा नगरी उबारल्या. प्रधानमंत्री येतले म्हूण कडक नेम उक्तावण कार्यावळीक आसतले. ते फातोड्डें वतले म्हूण साडे तीन वरांचेरूच सगळ्यांक आपापल्या आसनाचेर बसपाक सांगला. खेरीज साडे तीन हजार स्वयंसेवक आसात. पूण एक खरें, आमी यजमान आसल्या कारणान जी वेवस्था खेळपा खातीर तयार जातली ताचो लाव येणाऱ्या काळान खेळगड्यांक जातलो आनी खेळाक बरे दीस येतले.

प्रा रामदास केळकार
9822583275