250 लोकांक कोट्यांनी रुपयांची तोपीघालपी ठकसेनाक नेपाळ शिमेर अटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : फ्लॅट भाड्यान तशेंच लिजाक दिवपाचे हांयस दाखोवन 250 लोकांंक लाखांंनी रुपयांंची तोपी घालपी ठकसेन नूर अहमदाक गुन्यांव फांट्यान नेपाळ शिमेचेर अटक केल्या. तांणी गोंयांंतल्या 250 लोकांंक 3 कोटी 80 लाखांंची तोपी घातल्या. गुन्यांव फांट्याचे पुलीस अधिक्षक निधीन वाल्सन हांंणी पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली.
वास्को पयलो वर्ग न्यायालयान नूर अहमद हाका 6 दीस पुलीस कोठडेंत दवरपाचो आदेश दिला.
नूर अहमद मूळ बिहारचो. फाटलीं 9 वर्सां तो वास्को रावतालो. ताचे आड फटवणुकीच्यो 66 ते 70 लोकांंनी कागाळी नोंद केल्यात. बिहार तशेंच नेपाळ पुलिसांंचे मजतीन नेपाळ शिमेचेर गुन्यांव फांट्यान ताका अटक करून गोंयांंत हाडला. राज्यांतल्या 250 लोकांंक 3 कोटी 80 लाखांंची तांणी तोपी घातिल्याचे स्पश्ट जालांं. दर एकल्याक तांणें 5 लाखांं वयर रुपयांची तोपी घातल्या. चड कळंतरान गुंंतवणूक करपाचे हांयस दाखोवन तो पयशे घेतालो.
नूर अहमद हो फ्लॅट धनया कडल्यान घेवन लोकांक भाड्यान दिवन तांचे कडल्यान पयशे घेतालो. रिअल इस्टेट वेवसायीक आशिल्याचे सांंगून तो असल्यो भानगडी करतालो.
फ्लॅटाचो धनी आशिल्ल्यांंक कांय तेंप तो भाड्याचे पयशे दितालो. फ्लॅटाच्या धनयांंक जेन्ना भाड्याचे पयशे मेळना जाले, तेन्ना तांंणी वास्को पुलीस तशेंच अर्थीक गुन्यांव फांट्यात कागाळ केल्ली. तशेंच पुलिसांंनी तपास सुरू केलो तेन्ना तो फरारी आशिल्याचे सिद्ध जाले.

लोकांंनी गुंंतवणूक कंपनी पसून सादूर रावचें
अर्थीक गुंंतवणुकीचेर 25 टक्के, 30 टक्के कळंंतर दिवपी एजंंट वा कंपनी पसून लोकांंनी सादूर रावचे, चवकशी करून गुंंतवणूक करची, अशें आवाहन गुन्यांव फांट्याचे अधिक्षक निधीन वाल्सन हांंणी केलांं. नूर अहमद हो 40 टक्के कळंंतरान पयशे दिवपाचें आस्वासन दिवन पयशे घेतालो. अर्थीक गुन्यांव फांट्या कडेन अशे प्रकारच्यो 10 कागाळी आयल्यात, अशे निधीन वाल्सन हांंणी सांंगलें.