24 वरां न्हय, दिसाक 5 ते 6 वरांसगल्यांक उदक दिवप शक्य

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फ्लॅटांनी रावतात तांकांच फुकट उदक येवजणेचो लाव

पणजी : गोंयकारांक 24 वरां न्हय, जाल्यार दिसाक 5 ते 6 वरांच उदक दिवप शक्य आसा. दिसाक लागता तितलें उदक लोकांनी टांकयांनी सांठोवन दवरचें. 16 हजार लिटर मेरेन फुकट उदक दिवपी येवजण इमारतींतल्या फ्लॅटांक लागू जातली. फ्लॅटांत रावनात तांकां हे येवजणेचो लाव मेळचो ना, अशें भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगलें.
इमारतींतल्या कितल्या फ्लॅटांनी लोक रावतात, ते प्रमाण फुकट उदक मेळटलें. पुराय अभ्यास करून येवजणेची आंखणी जातली, अशें काब्राल हांणी सांगलें.
मंत्रीमंडळ बसके उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना काब्राल हांणी ही म्हायती दिली. गोंयांत उदकाचो उणाव ना. हेर राज्यांचे तुळेंत उदकाची पातळी चड आसा. सध्या तरी 24 वरां उदक दिवप शक्य जावचे ना. दिसाक 5 ते 6 वरां उदक मेळटलें. ह्या 5 ते 6 वरां मदीं लोकांनी टांकयानी दिसाक लागता तितलें उदक भरून दवरचें. युनिटां फाटल्यान खात्याक 40 रुपया खर्च येता
वीज खात्या वतीन वीज सरयो घालपा खातीर रस्ते खणटात. हाका लागून रस्ते पेड्ड्यार जातात. वीज खात्यान रस्ते खणचे पयलीं भौशीक बांदकाम खात्याची परवानगी घेवप गरजेचें. वीज खात्यान कळयले उपरांत भौशीक बांदकाम खातें रस्ते दुरूस्त करतले. ही प्रक्रिया सुटसुटीत जातली, अशें निलेश काब्राल हांणी सांगलें.