2022त गोंयांत 5 कोटीं वयर मोलाचो ड्रग्ज जप्त

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

उत्तर – दक्षीण गोंयांत 180 जाणांक अटक, 152 गुन्यांव दाखल

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : गोंय पुलिसांचो घुंवळे वखदां विरोधी पंगड, गुन्यांव फांटो तशेंच राज्यांतल्या हेर पुलीस स्टेशनांनी मेळून 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2022 ह्या एका वर्साच्या काळांत 152 गुन्यांव दाखल करून 180 जाणांक अटक केल्या. तांचे कडल्यान 5 कोटी 19 लाख 29 हजार 912 रुपया मोलाचीं 207.489 कील घुंवळे वखदां (ड्रग्ज) जप्त केल्यात.
ताका लागून 2021 ह्या वर्सांत केल्ले कारवायेचे तुळेंत 25.61 टक्के, घुंवळे वखदांचे जप्तीत 53.71 टक्के, तशेंच जप्त केल्ल्या डग्जांच्या मोलातं 90.22 टक्के वाड जाल्ल्याचे दिसून येता.
गोंय पुलिसांच्या आंकडेवारी प्रमाण, 2022त 152 गुन्यांव दाखल करू 180 जाणांक अटक केल्ली. अटक केल्ल्या दुबावितां मदीं 54.44 टक्के म्हणल्यार 98 जाण गोंया भायले आसात. 29.44 टक्के म्हणल्यार 53 गोंयकार जाल्यार 16.11 टक्के म्हणल्यार 29 विदेशी नागरिकांचो आस्पाव आसा. विदेशी नागरिकांत सगल्यांत चड 14 नायजेरियन, 4 रशियन, 3 टांझानिया जाल्यार युगांडा, बेलारूस, नेपाळ, नेदरलँड, बिलिरिया, अमेरिका, युके आनी जपानच्या दरेकी एका नागरिकाचो आस्पाव आसा.
वयल्या काळांत सगल्यांत चड 29 गुन्यांव घुंवळे वखदा विरोधी पंगडान दाखल केल्यात. 2021त 121 गुन्यांव दाखल करून 138 जाणांक अटक केल्ली. अटक केल्ल्या दुबावितांत 66.66 टक्के (92 जाण) गोंया भायले आसात. 17.44 टक्के (24जाण) गोंयकार, जाल्यार 15.94 टक्के (22 जाण) विदेशी नागरीक आसात. विदेशी नागरिकांत 12 नायजेरियन, 4 रशियन, दोन आयवरीयन जाल्यार नेपाळ, जिनिव्हा, युक्रेन आनी आँस्ट्रीयाच्या दरेकी एका नागरिकाचो आस्पाव आसा. त्या वेळार 24 गुन्यांव घुंवळे वखदा विरोध पंगडान दाखल केल्ले.

घुंवळे वखदां विरोधी पंगडान 29 गुन्यांव दाखल करून 37 जाणांक अटक केली.
2 कोटी 14 लाख 63 हजार 800 रुपया मोलाचीं 51.693 कील ड्रग्ज जप्त.
गुन्यांव फांट्यान 24 गुन्यांव दाखल करून 29 जाणांक अटक केली.
1 कोटी 7 लाख 73 हजार 700 रुपयां मोलाचो ड्रग्ज जप्त.
उत्तर गोंय पुलिसांनी 75 गुन्यांव दाखल करून 90 जाणांक अटक केली
1 कोटी 59 लाख 33 हजार 912 रुपया मोलाचो 71.107 कील ड्रग्ज जप्त.
दक्षीण गोंय पुलिसांनी 24 गुन्यांव दाखल करून 24 जाणांक अटक केली.
37 लाख 58 हजार 500 रुपया मोलाचो 36.935 कील ड्रग्ज जप्त.