2016 उपरांत अंदूंचो नोव्हेंबर सगल्यांत थंड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

हवामान खात्याचे वैज्ञानीक राहुल एम. हांची आंकडेवारी सयत म्हायती

पणजी : डिसेंबरांतलें तापमान वाडपाक लागिल्ल्यान शिंयाचें प्रमाण उणें जाल्लें आसलें तरी 2016 उपरांत अंदूंचो नोव्हेंबर म्हयनो हो सगल्यांत थंड म्हयनो थारला. हवामान खात्याचे वैज्ञानीक राहुल एम. हांणी आंकडेवारी सयत ही म्हायती दिली. अंदूंच्या नोव्हेंबरांत पणजीचें सरासरी तापमान 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड जाल्यार मुरगांवचें सरासरी तापमान 23 डिग्री सेंटीग्रेड आशिल्लें. हाचे पयलीं 2016 वर्सां पणजीचें सरासरी तापमान 21.3 डिग्री सेंटीग्रेड जाल्यार मुरगांवचें सरासरी तापमान 22.4 डिग्री सेंटिग्रेड आशिल्लें.

म्हयन्याच्या सरासरी तापमानाचो विचार करीत जाल्यार 2016 उपरांत अंदूंचो नोव्हेंबर सगल्यांत चड थंड थारला. फाटल्या पांच वर्सांत पणजी तशेंच मुरगांवचें नोव्हेंबरांतलें सरासरी तापमान अंदूं परस चड आशिल्लें. हवामान खात्या कडेन पणजी तशेंच मुरगांवच्या तापमानाच्यो नोंदी आसतात. ह्या दोन शारांतल्या तापमाना वेल्यान राज्याच्या तापमानाचो विचार जाता. शारी वाठारा परस गांवगिऱ्या वाठारांनी शिंयाचें प्रमाण चड आसता. तरी गांवगिऱ्या वाठारांतलें सदाचें तापमान नोंद करपी यंत्रणा हवामान खात्या कडेन ना.

तशेंच नोव्हेंबरांत पणजीचें उण्यांत उणें तापमान 4 दीस 20 डिग्री सेंटीग्रेडा सकयल आयिल्लें. मुरगांवां 3 दीस उण्यांत उणें तापमान 20 डिग्री सेंटिग्रेडा सकयल आयिल्ल्याची नोंद आसा.

1964 वर्साचो विक्रम कायम

29 नोव्हेंबर 1964 ह्या दिसा पणजे 15.3 डिग्री सेंटिग्रेड तापमानाची नोंद जाल्ली. नोव्हेंबरांतल्या उण्यांत उणें तापमानाचो हो विक्रम कायम आसा. 18 नोव्हेंबर 2012 दिसा पणजेंत 17.8 डिग्री सेंटिग्रेड तापमानाची नोंद जाल्ली. अंदूं 21 नोव्हेंबर 2022 दिसा 17.9 डिग्री सेंटिग्रेड तापमानाची नोंद जाल्या. 1964 वर्साचो सोडाच उण्यांत उणें तापमानाचो 2012तलो विक्रम लेगीत कायम आसा.

आतां शीं उपरांत पावस

येता त्या दिसांनी हवामानांत खूब बदल जावचो ना. तरी लेगीत येता ते दोन दीस तापमान उणें जातलें हाका लागून शीं वाडटलें. 7 डिसेंबरा उपरांत तापमान वाडपाक लागतलें. अंदमान निकोबार दर्यांत तयार जाल्ल्या उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून 9 ते 12 डिसेंबर ह्या काळांत गोंयांत पावस पडपाचो अदमास आसा. सध्याच्या हवामाना वेल्यान हो अदमास काडला, अशें वैज्ञानीक राहुल एम. हांणी सांगलां.

अंदमान दर्यांत चक्रिवादळाचो पट्टो तयार जाला. अस्तंत दिकेन हो पट्टो फुडें सरकून बंगाल खाडयेंत तो 7 डिसेंबराक पावतलो. आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी दर्यादेगेर 8 डिसेंबराक सकाळीं उण्या दाबाचो पट्टो तयार जातलो. हाचो खूबसो परिणाम गोंयचेर जावचो ना. पूण 9 ते 12 डिसेंबर मजगतीं कांय वाठारांनी पावस पडपाची शक्यता आसा.

नोव्हेंबरांत अंदूं सुरवेक शीं जाणावलें. कांय दीस तापमान 20 डिग्री सेंटिग्रेडा सकयल गेलें. तरी नोव्हेंबर सोंपपाक शिंयाचो प्रभाव उणो जालो.

फाटल्या 5 वर्सांतलें पणजीचें सरासरी तापमान

वर्स तापमान

2017 21.5

2018 22.7

2019 24.1

2020 22.9

2021 23.8

फाटल्या 5 वर्सांतलें मुरगांवचें सरासरी तापमान

वर्स तापमान

2017 23.0

2018 23.2

2019 23.5

2020 23.2

2021 23.3

29 नोव्हेंबर 1964 – 15.3 अंश

18 नोव्हेंबर 2012 – 17.8 अंश

21 नोव्हेंबर 2022 – 17.9 अंश