194 व्यक्तीं सयत 757 प्राण्यांक दिलें जिवदान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

179 कोटींचीं वाटायली मालमत्ता

उजो पालोवपी दळाचे संचालक नितीन रायकार हांची म्हायती

पणजी: उजो पालोवपी दळान फाटल्या वर्सा आपत्कालीन परिस्थितींत सांपडिल्ल्यो 194 व्यक्ती आनी 757 प्राण्यांक जिवदान दिवपा सयत 179 कोटींची मालमत्ता वाटायिल्ल्याची म्हायती दळाचे संचालक नितीन रायकार हांणी दिली.

उजो पालोवपी दळ आनी वेंचणूक आयोगाच्या जोड पालवान आयतारा पणजे आयोजीत केल्ल्या राष्ट्रीय अग्नीशमन सेवा दिसाचे कार्यावळींत ते उलयताले. मुखेल सोयरे आयएएस संजीत रॉड्रिगीस हांचे सयत दळाचे अधिकारी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले.

राज्य उजो पालोवपी दळ संकश्टांत सांपडिल्ल्यो व्यक्ती, प्राणी हांचे जीव वाटावपा खातीर तशेंच उज्याच्या घडणुकांतल्यान बचाव कार्या खातीर सदांच तयार आसता. फाटल्या वर्सा दळाक सुमार आठ हजार कॉल्स आयिल्ले. तातूंतले तीन हजार कॉल्स उज्या कडेन संबंदीत, जाल्यार पांच हजार कॉल्स आपत्कालीन परिस्थिती संदर्भांत आशिल्ले. हातूंत दळान आपत्कालीन परिस्थितींत सांपडिल्ल्यो 194 व्यक्ती आनी 757 प्राण्यांक जिवदान दिलां. तशेंच 179 कोटींची मालमत्ताय वाटायल्या अशें तांणी म्हणलें.

उज्याचे घडणुके विशीं दळा कडल्यान सेगीत जागृताय जायत आसता. ते खातीर ह्या वर्सा सात ते धा आनी इकरा ते चौदा अशा दोन पिराये गटांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर पोस्टर सर्ती घेतिल्ल्यो. हे सर्तींत सुमार दोन हजार विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतिल्लो अशी म्हायतीय तांणी दिली.

मजगतीं, राज्याच्या उजो पालोवपी दळाचे जवान स्वताचो जीव घाताक घालून उजो तशेंच हेर प्रकारच्या आपत्कालीन स्थितींत सांपिडल्ले नागरीक, प्राणी हांचे जीव वाटायत आसात. थळाव्यांचे मालमत्तेचें रक्षण करीत आसात. दरेक वर्सा तांचे कडल्यान दर्जेदार कामगिरी जायत आशिल्ल्याचें आयएएस संजीत रॉड्रिग्स हांणी नमूद केलें.

उजो पालोवपी दळांत उत्कृश्ट कामगिरी केल्ल्या जवानांचो तशेंच पोस्टर सर्तींतल्या जैतिवंतांचो हे कार्यावळींत संजीत रॉड्रिग्स हांचे हस्तुकीं भोवमान केलो. तशेंच उज्या विशींचीं प्रात्यक्षिकांय दाखयलीं.