18 ते 59 पिराये गटांतल्या लोकांक बुस्टर डोस फुकट

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

15 जुलय ते 30 सप्टेंबर मेरेन चलतली मोहीम: डॉ. गीता काकोडकार

पणजी: आझादी का अमृत महोत्सवा निमतान 15 जुलय ते 30 सप्टेंबर मेरेन गोंयांतल्या 18 ते 59 पिराये गटांतल्या सगल्या नागरिकांक बुस्टर डोस फुकट दितले. 75 दीस ही वासिनीकरण मोहीम चलतली. ज्या लोकांक तिसरो डोस घेवन स म्हयने पुराय जाल्यात अशा लोकांनी हें वासीन घेवंक शकतात, अशें आवाहन भलायकी खात्या वतीन केलां. काल (शुक्रारा) भलायकी खात्याच्यो संचालिका डॉ. गीता काकोडकार, भलायकी सचीव राज शेखर आनी डॉ. राजेंद्र बोरकार हांणी ही म्हायती पत्रकार परिशदेंत दिली.

अजुनूय कोरोनाचें दुयेंस उणें जाल्लें ना. आनीक कांय वर्सा कोरोनाचो परिणाम आसतलो. ताका लागून लोकांनी कोरोना वासिना कडेन आडनदर करची न्हय. सद्या फक्त 60 वर्सां वयल्या लोकां खातीर तशेंच दुयेंत आनी कोरोना झुजार्‍यां खातीर हो तिसरो बुस्टर डोस फुकट आशिल्लो. तो आतां 18 ते 59 पिराये गटांतल्या सगल्या नागरिकांक हें वासीन फुकट दितले. हे खातीर गोंयांतल्या सगल्या भलायकी केंद्राचेर हें वासीन उपलब्ध आसतलें अशें ह्या वेळार भलायकी संचालक डॉ. काकोडकार हांणी सांगलें.

लोकांनी वासिनीकरणा खातीर भियेवचें न्हय. पयल्या आनी दुसऱ्या डोसाक लागून खूबशे जाण कोरोना दुयेंसांतल्यान वाटावले. पयल्या डोसान 50 टक्के सुरक्षीत रावंक शकता. दुसऱ्या डोसान 70 टक्के आनी तिसरो डोस घेतकूच 90 टक्के कोरोना पसून सुरक्षीत रावंक शकता. हो बुस्टर डोस खूब लावकारी आसा. 18 ते 59 पिराये गटांत व्हड प्रमाणांत लोकसंख्या आसा. सगल्यांनी हो बुस्टर डोस घेवचो अशें आवाहन डॉ. राजेंद्र बोरकार हांणी केलें.