भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सोनसड्यार नवो कोयरा प्रकल्प सुरू करपा खातीर पालिकेचे मालकीची सुमार 15 हजार चौखण मिटर जमीन घन कोयर वेवस्थापन महामंडळाच्या ताब्यांत दिवपाचो थाराव मडगांव पालिका मंडळाचे बसकेत मंजूर केलो.