175 पंचायतींचेर प्रशासकांची नेमणूक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अधिसुचोवणी जारी; मंगळार, बिरेस्तार, शेनवारा आसतले हाजीर


पणजी : पंचायतींची मुजत 19 जूनाक सोंपता. ताचे पयलीं पंचायतींचेर प्रशासक नेमपाची प्रक्रिया सरकारान सुरू केल्या. सध्या 175 पंचायतींचेर प्रशासकांची नेमणूक केल्या. हे प्रशासक दर सप्तकांत मंगळार, बिरेस्तार आनी शेनवारा पंचायत कार्यालयांत हाजीर रावतले. पंचायत संचालक सिद्धी हळर्णकार हांणी शुक्रारा हे विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या.

19 जूनाक मुजत सोंपपी पंचायतींचेर प्रशासक म्हूण मुख्य कारकून (हेड क्लार्क), युडीसी, विस्तार अधिकारी (एक्सटेन्शन अधिकारी), कनिश्ट अभियंते (जेई), सांख्यिकी सहाय्यक आनी नागरी पुरवण खात्याच्या उपनिरिक्षकांच्यो नेमणुको केल्यात. हे विशींची अधिसुचोवणी पंचायत खात्या कडल्यान शुक्रारा जारी केल्या.
राज्य वेंचणूक आयोगान प्रभाग फेररचणूक आनी आरक्षणाची प्रक्रिया पुराय जाले उपरांत पंचायत वेंचणुको 4 जूनाक घेवपाचे राज्य सरकारान निश्चीत केल्ले. ते प्रमाण राज्य वेंचणूक आयोगान हे विशींची फुडली प्रक्रिया सुरू केल्ली. थळाव्यो स्वराज्य संस्थांत हेर मागासवर्गीयांका (ओबीसी) वेंचणुकेंत आरक्षण दिवपा विशीं सर्वोच्च न्यायालयान म्हत्वाचो निवाडो दिला.
घडणेंतली तजवीज तशेंच लोकसंख्ये प्रमाण सगल्या घटकांक आरक्षण दिवपा सयत आरक्षण 50 टक्क्यां वयर वचपाक जायना, हे अटी सयत ट्रीपल टेस्ट पुराय करपाची सक्ती सर्वोच्च न्यायालयान घातल्या. ताका लागून राज्य सरकारा मुखार पंचायत वेंचणुको घेवपा विशीं समस्या निर्माण जाल्ली. ही समस्या सुटावी करपाक ओबीसी आरक्षण दिवनूच पंचायत वेंचणुको घेवपाचो निर्णय राज्य सरकारान घेतला. हे विशींची फायल राज्य वेंचणूक आयोगा कडेन धाडिल्ली. पूण ओबीसी डेटाचो वापर करून वेंचणुको घेवपाक आयोगान तयारी दाखयिल्ली. पूण ताका न्हयकार दिवन ओबीसी आरक्षण लागू करून पावसाळ्या उपरातूच पंचायत वेंचणुको घेवपाचो निर्णय राज्य सरकारान घेतला.
वेंचणुको फुडें धुकलपाच्या निर्णयाचेर म्होर बसले उपरांत पंचायतींचेर अराजपत्रीत अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हूण नेमणूक करपाचो निर्णय राज्य सरकारान घेतला. ते प्रमाण हेड क्लार्क, युडीसी, विस्तार अधिकारी, कनिश्ट अभियंते, सांख्यिकी सहाय्यक आनी नागरी पुरवण खात्याच्या उपनिरिक्षकांचो आस्पाव आशिल्ल्या अराजपत्रीत अधिकाऱ्यांची वळेरी पंचायत खात्यान सरकारान सादर केल्ली.

11 पंचायतींचेर 7 जुलया पयलीं प्रशासक
पंचायतींची मुजत 19 जूनाक सोंपपाची आशिल्ल्यान 175 पंचायतींचेर पंचायत खात्यान सध्या प्रशासकांची नेमणूक केल्या. उरिल्ल्या 11 पंचायतींची मुजत 7 जुलयाक सोंपतली. ताका लागून उरिल्ल्या पंचायतींचेर प्रशासकांची नेमणूक 7 जुलय मेरेन जातली, अशी म्हायती सुत्रांनी दिली.

पेडणें : 17
बार्देस : 30
दिवचल : 16
तिसवाडी : 16
सत्तरी : 12
फोंडें : 18
मुरगांव : 9
सांगें : 7
केपें : 11
धारबांदोडें : 5
साश्ट : 27
काणकोण : 7