13 दुकानदारांक पालिकेन दिली स्थलांतराची नोटीस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

जबरदस्ती केल्यार कायदो हातांत घेवं; दुकानदारांची शिटकावणी

म्हापशें: कार्व्हालो पॅत्रॉल पंपा कुशीच्या रस्त्याचे कुशीक आशिल्ल्या 13 दुकानदारांक पालिकेन स्थलांतराची निमाणी नोटीस दिल्या. ह्या स्थलांतराक दुकानदारांनी विरोध केला. पालिकेन जबरदस्तीन दुकानांचेर कारवाय करीत जाल्यार कायदो हातांत घेतले अशी शिटकावणी दुकानदारांनी दिल्या.

म्हापशें ते कळंगूट मार्गार रस्त्याचे कुशीक दुकानां आसात. ह्या दुकानांक लागून मार्गाच्या रुंदीकरणाचें काम आडावन उरलां. ताका लागून ह्या दुकानदारांक पालिकेन पोरण्या आंतरराज्य बस स्टॅण्डा कुशीच्या इमारतीच्या पयल्या माळ्यार सुवात दिल्या. पूण ह्या दुकानदारांक तळमाळ्यार दुकानां जाय. कांय दुकानदार मॅकानीक, लेथकार आनी चावी तयार करपी आसात. ताका लागून आमकां पयल्या माळ्या बदला सकयल्या माळ्यार दुकानां दिवचीं. थंय आमी स्थलांतर जावपाक तयार आसात अशी मागणी तांणी केल्या.

पयल्या माळ्यार दुकानां दिल्यार थंय धंदो कसो जातलो असो प्रस्न तांणी करून दुकानदारांनी स्थलांतर जावपाक विरोध केला.

ह्या दुकानदारांची समस्या मांडटना काँग्रेसीचे म्हणयारे संजय बर्डेन म्हणलें, हे विशीं उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केल्या. तरी लेगीत पालिकेन दुकानदारांक सुवात येता त्या दोन दिसांत खाली करून स्थलांतर जावपाची नोटीस दिल्या. पालिका दुकानदारांक न्यायालयाची धमकी दीत आसा. 19 जुलय दिसा न्यायालयांत सुनावणी आसून ताचे पयली पालिका मंडळ दुकानदारांक धमकायत आसा असो आरोप तांणी केलो.

दुकानदार गजानन नायक हांणी म्हणलें, आमचो रस्तो रुंदीकरणाक विरोध ना. पूण विकासाच्या नांवान सामान्य दुकानदारांचेर अन्याय जावचो न्हय. पयल्या माळ्यार गिरायक येवचें ना, ताका लागून प्रशासनान सकयल्या माळ्यार सुवात दिवची. पालिकेन कायद्याची भिरांत दाखोवची न्हय.

दुकानदार भारत च्यारीन म्हणलें, फाटलीं कितलींशींच वर्सां हांव हांगा चावयो करपाचो वेवसाय करतां. खूबशे फावटी चावी गाडयेक लावन पळोवची पडटा. पयल्या माळ्यार हें काम करप शक्य ना.