1 लाख 78 हजार वीज गिरायकांचें थकलां बील

ओटीएस येवजणेचो दिवली पेटोवन शुभारंभ करतना वीज मंत्री सुदिन ढवळीकार. कुशीक खेल वीज अभियंते स्टिफन फर्नांडीस आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

थकीत वीज बील फारीक करपा खातीर ओटीएस येवजण

पणजी : गोंयांतलीं 1 लाख 78 हजार वीज गिरायकां नेमान विजेचें बील फारीक करिनात. 1 लाख 78 हजार वीज गिरायकांचें विजेचें बील थकलां अशी म्हायती मुखार आयल्या. वीज बिलांची थकबाकी 450 कोटी इतली आसा. ही थकबाकी वसूल जावची म्हूण सरकारान एकरकमी वीज बील फारीक करपी ओटीएस येवजणेची कारवाय सुरू केल्या अशें वीज मंत्री सुदिन ढवळीकार हांणी सांगलें.

वीज मंत्री सुदिन ढवळीकार हांचे हस्तुकीं ओटीएस येवजणेचो बुधवारा शुभारंभ जालो. मुखेल वीज अभियंते स्टिफन फर्नांडीस आनी हेर अधिकारी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले.

वीज बिलांची अदमाशेक 450 कोटींची थकबाकी प्रलंबीत आसा. ओटीएस येवजणेक लागून हातूंतले 190 कोटी रुपया वसूल जावपाची आस्त आसा अशें मंत्री सुदिन ढवळीकार हांणी सांगलें. ही येवजण दोन म्हयन्यां खातीर उक्ती आसतली. 27 फेब्रुवारी मेरेन अर्ज करपाची मुजत आसतली. वीज खात्याच्या संकेतथळार वचून ऑनलायन अर्ज करचे पडटले.

दंडाची रक्कम आनी कळंतर माफ

हे येवजणेचो जे कोण लाव घेतात तांकां बिलाची मूळ रक्कम फारीक करचीच पडटली. निमाणें तारखे उपरांत बिलाचेर जो दंड आसता, ती रक्कम माफ जातली. तशेंच कळंतर माफ जातलें. थकीत बील एकाच हप्त्यान फारीक करपाची मेकळीक आसा. ते भायर म्हयन्याक हप्त्यांनी ते फारीक करपाची मेकळीक आसतली. संकेतथळार अर्ज भरून गिरायकांक पर्यायाची निवड करची पडटली अशें तांणी म्हणलें.

वीज खात्याच्या ओटीएस येवजणेक हाचे पयलींच मंत्रीमंडळान मान्यताय दिल्या. बुधवारा सावन येवजणेची कारवाय सुरू जाली. कोविडाच्या वेळार खूबशीं आस्थापनां बंद आशिल्लीं. हॉटेलां बरोच तेप बंद आशिल्लीं. ह्या वेळार बऱ्याच गिरायकांक बील भरप शक्य जालें ना. हाका लागून थकीत बील आशिल्ल्या गिरायकांचो आंकडो वाडला. आतां येवजणे खाला थकबाकी फारीक करप शक्य जातलें अशें ढवळीकार हांणी सांगलें.

जीं आस्थापनां बंद आसात, तांकां लेगीत हे येवजणे खाला थकबाकी फारीक करपाक मेळटली. ते भायर ज्या बिलांची प्रकरणां न्यायप्रविश्ठ आसात तांकां लेगीत विजेचें बील फारीक करप शक्य जातलें अशेंय मुखार उलयतना तांणी म्हणलें.

भुंयगत वाहिन्यां सयत मुळाव्यागोंयांत वीज तयार जावपाचे प्रमाण सामके उणें आसा. विजे खातीर गोंय हेर राज्यांचेर निंबून आसा. विजेचो चडांत चड वापर जावपा खातीर सबस्टेशनाचो दर्जो वाडोवपा सयत भुंयगत वीज वाहिन्यो घालपाचो वावर सुरू जाला. शारी वाठारांतल्यो ओवरहेड लायन्स भुंयगत जातल्यो. हाचे खातीर केंद्रा कडल्यान 500 कोटींच्या कामाक प्रशासकी मान्यताय मेळ्ळ्या. ते भायर 397 कोटींच्या कामाची वर्क ऑर्डर जारी जाल्या. आल्तीन्य तशेंच कळंगूट-साळगांव सबस्टेशनाचें हालींच उक्तावण जालें. ह्या दोनूय सबस्टेशनाक लागून वीज पुरवणेंत सुदारणा जाल्या. वास्को शारांत भुयंगत वाहिन्यांची 50 कोटींचीं कामां सुरू जाल्यांत अशें सुदिन ढवळीकार हांणी सांगलें.

सुविधांची जातली उबारणी

नवें सरकार सत्तेर आयले उपरांत 17 प्रकल्पांची कामां पुराय जावपाचे वाटेर आसात. वीज पुरवण सुदारपा खातीर विजेच्या गळटीचे प्रमाण उणें जावप गरजेचें आसा. विजेच्या गळटीचें प्रमाण उणें करपा खातीर केंद्रा कडल्यान 243 कोटी रुपया मंजूर जाल्यात अशें तांणी म्हणलें.

हेर राज्यांचे तुळेन गोंयांत विजेचे दर उणें आसात. घरगुती तशेंच वेवसायीक विजेचे दर गोंयांत उणें आसात. तौकते चक्रीवादळा वेळार खांबे मोडून पडले. वायरी तुटल्यो आनी वीज खात्याचे खूबशें लुकसाण जालें. तरी लेगीत शारी वाठारांतली वीज दोन दिसांत सुरळीत जाली. नवे खांबे घालून गांवगिर्‍या वाठारांतली वीज सप्तका भितर सुरळीत जाली अशें ढवळीकार हांणी सांगलें.

तेरेखोला उदकांतल्यान वायरी

तेरेखोल गांवांत महाराष्ट्रांतल्यान खूबशीं वर्सां वीज पुरवण जाताली. आता न्हंयेंतल्यान वीज वाहिन्यो व्हरून गोंयांतल्यान वीज पुरवण सुरू केल्या. बर्‍याच वर्सां उपरांत तेरेखोल गांवात गोंया सावन वीज पुरवण जावपाक सुरवात जाल्या अशें वीज मंत्री सुदिन ढवळीकार हांणी सांगलें.

स्मार्ट मिटरा खातीर सल्लागार नेमतले

स्मार्ट मिटरा खातीर केंद्रा कडल्यान 467 कोटी रुपया मंजूर जाल्यात. सल्लागाराची नेमणूक जाले उपरांत निविदा जारी जातली. तीन म्हयन्यांत स्मार्ट मिटरांचें काम सुरू जातलें अशें वीज मंत्री सुदिन ढवळीकार हांणी सांगलें.