अखील भारतीय कोंकणी परिशदेन केलो श्रद्धा गरड हाचो भोवमान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय। प्रतिनिधी
पणजीः श्रद्धा गरड हांका साहित्य अकादेमीचो 2021 वर्साचो युवा पुरस्कार फावो जालो. ते खातीर अखील भारतीय कोंकणी परिशदेची अध्यक्ष उषा राणे आनी जोड सचीव गौरीश वेर्णेकार हांणी ताच्या घरा वचून ताचो भोवमान केलो.  दर वर्सा साहित्य अकादेमी पुरस्कर्त्यांचो परिशदेचे माचेर भोवमान करता मात श्रद्धा गरड बरें नाशिल्ल्यान ताच्या घरा वचून हो भोवमान केलो.
श्रद्धा गरड  कॉलेजींत शिकता तेन्नाच्यान लेखन  आनी कविता करता. कोंकणी संमेलन, युवा संमेलन, परिशदेच्यो कार्यावळीं हांतुत भाग घेवपी हांसते खेळते धडाडीचे आनी कर्तृत्ववान  असें ते चली. मात दैव आनी विधीलिखित हांचे मुखार कोणाचें कांय चलना. तें फाटलीं स- सात वर्सां हांतुळणार आसा. ताका जालां तें दुयेंस हजारांत एकल्याक जाता. ताचें तोंड आनी हाताची दोन तीन बोटां सोडल्यार ताची आख्खी कूड अपंगूळ. दोन बोटांनी ते बरयता. तेवय मोबाइलाचेर. लॅपटॉप व संगणक वापरप ताज्यान जायना.
अशा ह्या होतकरु साहित्यिकाक गोंयचो राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हांणी तांचा घरा वचून ताका परबी भेटयली आनी आर्थिक पालवय दिल्लो. अशा ह्या लेखिकेक परिशदे वतीन परबी भेटोवप हे कर्तव्य. देखून परिशदेचे वतीन परिशदेची अध्यक्षा उषा राणे आनी जोड सचीव गौरीश वेर्णेकार हांणी तांचे घरा वचून बाय श्रद्धाचो भौवमान केलो. ताचे तोंडवेली खोस पळोवन मन भरुन आयलें. आमच्यांनी जाता तसो आमी तुका आदार करतात. तूं बरयत राव म्हणून तांणी ताका ऊर्बा दिली.
ताचो ‘काव्य परमळ’ हो कविता झेलो उजवाडाक आयला. तशेंच  ‘माणकुलीं’ आनी ‘शिस्त’ ही बालकाणयाचीं पुस्तकां उजवाडाक येवचे वाटेर आसात. आपले भलायकेची दखल घेवन अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेन आपले घरा येवन आपलो भौवमान केलो ते खातीर हांव परिशदेचे कायम रिणी आसतलें अशे तांणे आपले उलवण्यांत सांगलें.