होमियोपथी – वैजकी पद्धत आनी फायदे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

होमियोपथी ही एक पर्यायी भलायकी वेवस्था. मात तिका खूब आवाठ आसा. होमियोपथी हें एक समग्र विज्ञान. फकत दुयेंस ना करपाच्या परस तें दुयेंतीच्या ल्हानांतल्या ल्हान गजालींचेर आपलें लक्ष केंद्रीत करता आनी तेच तरेन दुयेंसाचेर उपाय येवजण करता. हे करपा खातीर एका होमियोपाथीक दोतोराक दुयेंती वांगडा बरोच वेळ सारचो पडटा आनी ताचे जिणेंतल्यो वेगवेगळ्यो गजाली समजून घेवच्यो पडटात. 

होमियोपथीक केस घेतना दोतोर फकत दुयेंतीच्या शारिरीक दुयेंसांची माहिती घेना जाल्यार ताची वट्ट भलायकी, भुतकाळांतले दुयेंस, ताच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या दुयेंसांचो इतिहास, दुयेंतीचे जिणे विशींच्यो गजाली, ताचे जिणेंतलो ताण-तणाव, भंय, सपनां हांचो सगळ्यांचो थाव घेता. हे प्रक्रियेक लागून दुयेंती विशीं पुरायपणान जाणून घेवपाची संद दोतोराक मेळटा आनी ताची भलायकी सुदारपाक योग्य ते उपचार करप सोंपे जाता. ते भायर दुयेंतीचो दोतोराचेर विश्वास बसता आनी तांचें एक बरें नातें तयार जाता. 

दर वर्सा 10 एप्रील हो दीस संवसारीक होमियोपथी दीस म्हणून मनयतात. होमियोपथीचे संस्थापक डॉ. हॅनिमन हांचो हो जल्मदीस. 

होमियोपथीच्या कांय मुखेल फायदे अशे आसातः

1. होमियोपथी एक सुरक्षीत भलायकी वेवस्था- होमियोपथीचीं वखदां हीं मुखेलपणान झाडां, मिनरल्स आनी जनावरां पासून मेळयल्ल्या ल्हान घटकां पासून करतात आनी ह्या घटकां मदीं दुयेंसां निवळावपाचे गूण आसतात. ते खूब कमी प्रमाणांत दुयेंतीक दितात. तातूंत कसलीच हानी जायना आनी ते सुरक्षीत आसतात. तांकां लागून तुमच्या पचनाचेर कसलोच परिणाम जायना वा तुमची इम्युनिटी कमी जायना. कसल्याच प्रकाराची एलर्जी तांकां लागून जायना आनी दोतोरान दिल्ल्या सल्ल्या प्रमाण योग्य प्रमाणांत ते घेतले जाल्यार तुमकां फुडाराक ते सामके सुरक्षीत थारतात. 

2. होमियोपथी परिणामकारक आनी रोखडेच परिणाम सादपी भलायकी वेवस्था- होमियोपथी रोखडेच परिणाम दाखयता. तुमची भलायकी चडांत चड पयली भशेन जावपाक ते उपयुक्त थारता. होमियोपथी खर आनी बळिल्लें दुयेंस लेगीत सारकें करता. 

3. होमियोपथी ही विज्ञानीक आनी निसर्गीक भलायकी वेवस्था- होमियोपथी ही नैसर्गीक सिद्धांताचेर आदारीत आसा. ताका खूब व्हड इतिहास आसा आनी आतां संवसारभरचे लोक होमियोपथीचो आदार घेतात. 

4. होमियोपथी प्रतिकारशक्त निर्माण करपाक आदार करता- होमियोपथी दुयेंसाच्या मुळा कडेन वता आनी ते खातीर त्या दुयेंसा बरोबर लढपाची प्रतिकारशक्त वाडयता. 

5. होमियोपथी जिणेच्या खंयच्याय पांवड्यार आपणाव येता- होमियोपथी खंयच्याय मनशाक योग्य आसा, कारण ताचे कसलेच वायट परिणाम जायनात. गुरवार बायलो वा स्तनपान करपी आवयांक लेगीत ती योग्य आसा तशेंच भुरगीं ते जाणट्यां मेरेन खंयच्याय वयोगटा खातीर होमियोपथीचे फायदे आसात. 

6. होमियोपथी वेवस्था सवाय आसा- होमियोपथी वखदां सवाय आशिल्ल्यान सगळे तरेच्या लोकां खातीर ती योग्य आसा. 

होमियोपथी भलायकी वेवस्था ही सगळे तरेचीं खर वा बळाविल्लीं दुयेंसां बरी करता. रिनीटीस, सायनसिटीस, पोलीप, पिसीओडी, फायब्रोयड्स, एँडोमेट्रियोसीस, सिस्ट, रिनल स्टोन्स, गॉल स्टोन, आर्थ्रायटीस, विटीलिगो, एक्ने, वार्टस, डँड्रफ, त्वचेचीं दुयेसां, मासीक पाळी संबंदान समस्या अश्या साबार तरेच्या समस्यां खातीर होमियोपथी कडेन उपचार आसात.  होमियोपथी विशीं मनांत कसलोच दुबाव धरचो न्ही तशेंच कसलोच गैरसमज धरचो न्ही अशी म्हज्या सगळ्यांक विनवणी.