हॉटेल प्रकल्पांक ऑक्युपन्सी दिवचे पयलीं ग्रामसभेची मान्यताय घेयात हरमलच्या ग्रामसभेंत पंच मंडळाक सूचोवणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
हरमलः हरमल पंचायत वाठारांत मधलावाडा हांगा बांदतात त्या हॉटेल प्रकल्पाक ग्रामसभेची मान्यताय घेवून ऑक्युपन्सी दाखलो दिवपाचो म्हत्वाचो थाराव आयतारा जाल्ले हरमल पंचायतीचे ग्रामसभेंत मानून घेतलो. ल्हान- व्हड प्रकल्पांक मंजुरी दिवचे पयलीं ग्रामस्थांक तांची पुराय म्हायती दिल्या उपरांत ऑक्युपन्सी दिवची असो थाराव दोन वर्सा मानून घेतिल्लो. ताची कार्यवाही कित्याक जायना अशें मार्सेलीन फर्नांडीस आनी टोनी डिमेलो हांणी पंचायत मंडळाक विचारलें.
प्रकल्पांक मान्यताय दिवपा संबंदीच्या थारावाची कार्यवाही करपाचो सल्लो ग्रामस्थांनी पंचायत मंडळक दिलो. पंचानी घाई करनास्तना हॉटेल प्रकल्पांक ऑक्युपन्सी दाखलो दिवपाचो काय ना हें ग्रामसभे कडेन सोपोवचें अशें  तांणी सांगलें. सरपंच मनोहर केरकार हांणी थारावाची कार्यवाही करपाचें उतर दिलें तेन्न तापिल्लें वातावरण शांत जालें. सुमार 22 लाख रुपया खर्च करून लेगीत हरमलांत मेळत थंय कोयर कित्याक दिसता अशें टोनी डिमेलो, वॉस्को फर्नांडीस, संजय नायक हांणी ग्रामसभेंत विचारलें. फुडल्या 15 दिसांत कोयर काडून व्हरपाचे आस्वासन सरपंच केरकार हांणी दिलें. वेवसायिकां कडल्यान कोयराचें शुल्क घेवपाची सुचोवणी बॉस्को फर्नांडीस हांणी केली.
पोरूं केल्ल्या पावसा पयलींच्या कामाचे पयशे अजून मेळूंक ना. पंचायती कडेन पयशे ना जाल्यार अदूंची कामां कशे तरतले असो प्रश्न उपसरपंच बेनार्ड फर्नांडीस करून पंचायत मंडळाक घरचो अहेर दिलो. ह्या विशयाचेर ग्रामस्थांनी सरपंच आनी पंचायत सचीव दशरथ परब हांकां धारेर धरलें. दिसाक  कामगारांक दिसाक 800 रुपये दिवन काम करप शक्य आसा अशें परब हांणी सांगलें.
हरमल दर्या देगेर पर्यटकांक लमाण्याचो उपद्रव जाता. ते संबंदी पुलीस स्टेशनात लेखी कागाळ करपाची सूचोवणी बॉस्को फर्नांडीस हांणी केली. कांय लमाणी वेवसायिक पंचांक हप्तो दिवन दर्या देगेर वावुरतात आनी पंचायत मंडळाची अब्रू काडटात असो आरोप ग्रामस्थांनी केलो.