हैदराबाद एफसीचें झणझणीत जैत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

हैदराबाद एफसीन इंडियन सुपर लिगेंत (आयएसएल) काल जाल्ले मॅचींत नॉर्थ इस्ट युनायटेड एफसी आड 6-1 अशा गोल फरकान झणझणीत जैत जोडलें. 10 मॅची उपरांत पयले जैत मेळोवपी नॉर्थ इस्ट युनायटेड एफसी हैदराबादा आडचे मॅचींत बरें प्रदर्शन करतलो अशें दिशिल्लें. पूण, ताच्या बचावान सामकें बाबत प्रदर्शन केलें.

मॅचीच्या आठव्या मिनटाक हैदराबाद एफसीन पयलो गोल केलो. ते उपरांत एका फाटल्यान गोलांचो पावस घालो. झेवियर सिव्हेरियोन दोन गोल केले. बोर्हा हरेरा, ओडेई ऑनाइंडिया, जोएल चिनेझी हाणें दरेकी एक गोल केलो. गौरव बौराच्या आत्मघातकी गोलान हैदराबादाचें व्हड जैत निश्चीत निश्चीत केलें. नॉर्थ इस्ट युनायटेडा वतीन एकोडो गोल अॅरोन इव्हान्सान केलो.

ह्या जैतान हैदराबाद एफसीन 28 गुणां सयत परतून पयली सुवात मेळयली. अशे तरेन हैदराबादान 2022 वर्साची अखेर जैतान केली.

हैदराबाद एफसीन अंदूंच्या हंगामांतल्या पयल्या टप्प्यांतले मॅचींत नॉर्थ इस्ट युनायटेडाक 3-0 अशा गोल फरकांनी हारयिल्लो.

सातव्या मिनटाक हैदराबादान नेटाचें आक्रमण केलें. आकाश मिश्राच्या पासाचेर बार्थोलोमेव ऑग्बेचेन केल्लो यत्न नॉर्थ इस्टाचो गोलकीपर मिर्शाद मिचून आडायलो. पूण, हैदराबादाक कॉर्नर मेळ्ळो. ताचेर झेवियर सिव्हेरियोनान व्हॉली वरवीं गोल केलो.

हैदराबादान सातत्यान आक्रमण केलें. 12व्या मिनटाक हरेराचो यत्न मिर्शादान फुकट घालयलो. 24व्या मिनटाक हरेराक गोल करपाक येस मेळ्ळें. स मिनटांनी हैदराबादान आनीक एक गोल केलो. ओडेई ऑनाइंडियान हो गोल केलो.

0-3 अशा गोलान फाटीं पडून लेगीत नॉर्थ इस्टान हार मानूंक ना. ताणें खर प्रती हल्ले केले आनी ताचो फायदो ताका 36व्या मिनटाक जालो. अॅरोन इव्हान्सान नॉर्थ इस्टाचें खातें उगडलें.

मध्यांतरा उपरांत लेगीत हैदराबाद एफसीन आपलें आक्रमण चालूच दवरलें. 73व्या मिनटाक सिव्हेरियोन गोल करून स्कोर 4-1 केलो. हालिचरण नर्झरीच्या क्रॉस पासाचेर चिनेझीन 77व्या मिनटाक गोल करून हैदरादाची आघाडी आनीक वाडयली. खर चेपणा खाला आशिल्ल्या नॉर्थ इस्टा कडल्यान चूक जाली. चिनेझीच्या हेडरा वरवीं आयिल्लो बॉल गोलकीपर मिर्शादान आडायलो. पूण, बॉल बोराच्या तकलेक लागून परत गोलपोस्टांत गेलो. ह्या गोला सयत हैदराबादान व्हड जैत जोडून पयले सुवातेर उडी घेतली.