हें लेगीत मतींत दवरात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फुडलें पर्व हें संगणकाचें. ताका लागून लागींचे संस्थेंत वचून तो कोर्स करात. आॅनलायनूय शिकपाक मेळटा. तुमकां जें आवडटा तें शिकात.

लोकसभेच्या वेंचणुकेचो निकाल लागलो. अपेक्षे प्रमाण उत्तरेंत भाऊ जिखून आयलो, तर दक्षिणेंत बरेपैकी झूज दिवन पल्लवी मॅडम हारली. शाळा 4 जुनाक सुरू जाल्यो. अंदुंच्यान णववे यत्तेक नवी शिक्षण येवजण सुरू केल्या. ताची म्हायती शिक्षकांनी दिवपाक सुरवात केल्या. अंदुंच्यान नवे कोर्स चालू जाल्यात, ताची म्हायती जरुर घेवची. तातूंत आॅनलायन कोर्स आसात. ताचो विचार करचो. हालींच्या काळांत तुमचे कडेन कुशळटाय आसप हें सामकें गरजेचें. ती कला मागीर फोटोग्राफी आसत नाजाल्यार पश्चिमी नाच. तुमकां शक्य आसा तें शिकप. आनी तेंय तुमचें सदचें शिक्षण चालू आसतना. अंदूं जे णववे यत्तेक आसात, तांकां जायत्यो नव्यो कला शिकून मुखार वचूंक मेळटलें. हें सगलें तुमी तुमच्या शिक्षकांक विचारात. सगळ्या शाळांनी पेटी, तबलो शिकोवपाक शिक्षक नेमिल्ले आसात ताचो तुमी उपेग करूं शकतात.
फोटोग्राफी एका काळा थोड्यांकूच परवडटाली. मात आतां मोबायल फोनाक लागून ती सामान्य भौसा मेरेन पावल्या. तुमी ही कला शिकत जाल्यार चड बरें. फायन आर्टाचें शिक्षण घेतिल्ल्या विद्यार्थ्यांक ही कला ताच्या अभ्यासक्रमांत आसता. हेर कडल्या विद्यार्थ्याक जर फोटोग्राफी शिकपाची आसल्यार ताणें कितें करप? ताका लागून आॅनलायन अभ्यासाचे पर्याय आसात. वा तुमी वळखीच्या फोटोग्राफरा कडल्यान शिक्षण घेवपाक शकतात. 19 आॅगस्टाक आमी संवसारीक फोटोग्राफी दीस मनयतात. रघू राय, गौतम राज्याध्यक्ष अशे व्हडले फोटोग्राफर देशांत जावन केले. तुमचे नांव पसून तातूंत येवं येता. 9958648444 ह्या नंबराचेर फोन करून तुमी अश्या कलांचो अभ्यास करूं शकतात. अभ्यास करतना पसून शिकपाक शकतात. हेच पिरायेंत तुमी हें करूंक शकतात. मागीर तुमचेर जापसालदारक्यो येतल्यो. त्यावेळार इत्सा आसूनय तुमकां कांय करपाक मेळचें ना.
जर संगीता भितर तुमकां रस आसा तर ह्या सदरान ताची म्हायती कांय दिसां पयलीं दिल्ली तिचो उपेग करूं शकतात. कांय जाणांक फकत सरकारी नोकरेचो हुस्को आसता. अशा खातीर सांगलींतल्या मिरज वाठारांतल्या गुरुकूल विद्यामंदीर शाळा आनी उच्च माध्यमीक शाळेन एक येवजण आंखल्या. तातूंत तुम सरकारी नोकरी दिवपाचे ते आस्वासन दितात. पूण ते खातीर पांचवी ते बारावे यत्ते मेरेन आशिल्ले शाळेंत प्रवेश घेवचो पडटलो. तुमी 9850449800, 9850449808, 7020260968 ह्या क्रमांकांचेर संपर्क करून चड म्हायती घेवपाक शकता. हाची चड म्हायती मुखार केन्ना तरी घेवया. बुद्धीबळ हो असो एक खेळ तुमी आॅनलायन शिकूं शकतात. आर्चर किड्स ही संघटना हो खेळ आॅनलायन शिकयता. फेसबूकाचेर ताची जायरात लेगीत आसा. गोंयांत लेगीत हो खेळ शिकोवपी आसात. अशे जायते कोर्स तुमी शिकपाक शकतात. दुसरी म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार शाळा, काॅलेजींत शिकतना तुमी हे कोर्स करपाक शकतात. फुडलें पर्व हें संगणकाचें. ताका लागून लागींचे संस्थेंत वचून तो कोर्स करात. आॅनलायनूय शिकपाक मेळटा. तुमकां जें आवडटा तें शिकात. मुखार कित्याक म्हत्व आसा, तें जाणकाराक विचारात.
आतां 24 जून ते 4 जुलय मेरेन बांबोळे लश्कर भरती जावपाची आसा. तिचो तरणाट्यांनी लाव घेवचो. पूण ह्या मेळाव्याक वच्चे पयलीं तुमकां www.joinindianarmy.nic.in ह्या तांच्या संकेतस्थळाक भेट दिवन नोंदणी करची पडटली, जी सक्तीची आसा.

प्रा रामदास केळकार
9822583275