हुंवारा सारकी स्थिती जावची न्हय म्हणून तिळारीचो विसर्ग कमी करपाची मागणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
दिवचलः पावसाच्या दिसांनी तिळारीच्या जलशयांत वाड जाल्यार धरणांतल्या उदकाचो विसर्ग करतात. ताका लागून दिवचल आनी पेडणे तालुक्यांतल्या न्हंयाक हुंवार येवन लोकांच्या घरांनी आनी शेतांनी उदक आयिल्ल्यान लुकसाण जातां. तें जावचें न्हय हे खातीर उदकाचो विसर्ग कमी करचो अशी सूचोवणी तिळारी धऱण प्रकल्प अधिकाऱ्यांक दिवची अशी मागणी न्हंयचे धडेर रावपी लोकांनी केल्या.
धरणाच्या जलाशयांत चिखोल जमा जाल्ल्यान पावसांत धरणाचो जलाशय रोखडोच भरता आनी अतिरिक्त उदक धरणांतल्यान सोडचें पडटा. गिमाळ्यांत पुराय ताकीन धरणांतलें उदक सोडल्यार जलाशयांतलें उदक उणे जावन पावसात तो भरपाक वेळ लागतलो आनी उदकाचो विसर्ग करपाची गरज आसची ना अशें ह्या लोकांक दिसता.
धरणातलें उदक  तेरवण मेढे, अन्नेयी बंधाऱ्यांत आडायतात. तें सोडल्या उपरांत तें तिळारी न्हंयेत वता आनी तिका हुंवार येता. 2019 ते 21 ह्या तीन वर्सांत व्हडा प्रमाणांत हुंवार येवून गांवानी उदक रिगून लुकसाण जाल्लें.  कोनाळ, वायंगणतड, घोटगे, येळपय, आवाडा, साटेली, भेडशी, परमे, कुडासे, वानोशी, मणेरी, सासोली तशेंच गोंयांत साळ गांवांत पावसाच्या दिसांनी धरणांतल्या विसर्गाक लागून हुंवार येता.. तिळारी जलाशयांतलें उदक कमी केल्यार जुलै म्हयन्यांत भरपी धरण ऑगस्ट, सप्टेंबर म्हयन्यांत भरतलें. ताका लाागून हुंवाराची स्थिती येवची ना अशें लोकांक दिसता.
तिळारीचे खारीज फुडटले हे भिरांतीन तांच्यांतल्यान कमी उदक सोडटात. ताका लागून लोकांक शिंपणावळी खातीर उदक  मेळना. वीज निर्मणे खातीर उदकाचो जाय ते प्रमाणांत उपेग करनात. उदकाचो चड साठो आशिल्ल्यान पावस पडटकूच धरण रोखडेंच भरता अशें लोकांचें मत आसा.