हुंवाराची पयलींच म्हायती दिवपाची नाणूस गोशाळा वेवस्थापनाची मागणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः सत्तरी तालुक्यांत पोरूं आयिल्ल्या भिरांकूल हुवारांत नाणूस हांगचे गोशाळेंतलीं सुमार 150 गोरवां व्हांवन व्हांवन वचून मेल्ली. अंदूच्या पावसांत असली घडणूक परत जावची न्हय हे खातीर हुंवार येवपाचो आसल्यार ताची गोशाळेक आगावू म्हायती दिवची अशी मागणी वेवस्थापनान सत्तरी तालुक्याचो उपजिल्होधिकारी आनी मामलेदाराक निवेदन भेटोवन केल्या.
पावसाच्या दिसांनी आपत्कालीन यंत्रणेन सादूर रावून हुंवारांत गोरवां मरचीं  न्हय हे खातीर उपाय येवजण करपाक जाय. पोरूं अकस्मात आयिल्ल्या हुवांरांत गोरवां व्हांवन वचून मेल्ली. त्या वेळार पयलींच हुंवाराचे स्थितीची म्हायती मेळिल्ली जाल्यार ह्या गोरवांचो जीव वाटावप शक्य जाताशिल्लें. अंदू मात हुंवार परिस्थितीचेर बारीकसाणेन नदर दवोरून गोशाळेक सर्तक करचें अशें तांणी सांगलां.
फाटल्या पांच दिसां सावन सत्तरी तालुक्यांत नेटान पावस पडपाक लागलां. अंदूय हुंवार येतलो अशे भिरातेंत न्हंयेच्या देगांनी आशिल्ल्या गांवांतल्या लोक आसात. नाणूस गोशाळेंतली गोरवां हुंवारांत व्हांवन गेल्ल्यान ताचें लाखांनी रुपयाचें लुकसाण सोसचें पडिल्लें. पावसाचो नेट पळयल्यार अदूंय सत्तरी तालुक्यांत हुंवार परिस्थिती उप्रासतली अशें दिसपाक लागलां.
पोरूंच्या हुंवारांत नाणूस गोशाळेक व्हडलो धपको बशिल्लो. मोनी गोरवां व्हांवन गेल्ली. अदूं असलो प्रकार जावचो न्हय हे खातीर हुंवाराचे स्थितीची म्हायती दियत रावची अशी मागणी गोशाळा वेवस्थापनान केल्या अशें गोरक्षक हनुमंत परब हांणी सांगलें. हे विशीं कसलेय तरेची घाळपणा जावचीं ना हाचे कडेन सरकारी यंत्रणेन लक्ष दवोरपाक जाय अशें तांणी सूचयलां.
नाणूस गोशाळेंत सद्या 419 गोरवां आसात. वेवस्थापन तांची पुराय जतनाय घेता. मात सैमीक आपत्ती सामकार कोणाचें कांय चलना. तरी उण्यात उणी जिवीत हानी जावची हे खातीर सरकारी यंत्रणेन सादूर रावपाक जाय अशें परब हांणी सांगलें.