हिंदूच कित्याक……

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सत्ते खातीर लोक पक्षांतरां करनात तर? सगळीं तत्वां, निश्टा खुटयेक लावन कोणाय फाटल्यान वचून आपणालें सादोवन घेवपी लोकांक आमी पळेतात. थंय सत्तांतर आनी हांगा धर्मांतर. मागीर दोश कोणाक दिवपाचो आनी कित्याक?

शिवोलेचो फायव्ह पिलर्स चर्चचो डॉमनीक डिसोजा हिंदूंचें बेकायदेशीर धर्मांतर घडोवन हाडटा म्हणपाचो गोंयभर
 बोवाळ चल्ला. आयचें गोंय काय सोळाव्या शेकड्यांत ना. तो एक काळ आशिल्लो जेन्ना धर्मा संबंधांत लोकांचे कांय गैरसमज आसले. त्या वेळार लोक अज्ञानांत जियेताले म्हणल्यार चूक थारचें ना. स्वताच्या धर्मा विशीं एके तरेचो गंड मनांत घेवन तेन्नाचे लोक जगताले. हाकाच लागून कोणाच्याय घरार पावाचो वा मासाचो कुडको उडयलो तर तो बाट्टालो. तो बाट्टालो म्हणचे परस ताचेच घरचे वा सोयरे- धायरे ताका कुशीक उडयताले आनी उपाय नाशिल्ल्यान ताका आपणालो धर्म बदलचो पडटालो. गोंयांत जो क्रिस्तांव समाज निर्माण जाला तो त्याच पासत. त्या काळार कोणूय दर्या हुपून भायल्या देशांनी गेलो तरी ताचेर बंधनां येतालीं. ताका परतो येतकूच प्रायश्चीत घेवचें पडटालें. नासल्यार ताका कसल्याच धर्मिक कार्यांत वांटेकार जावंक मेळनासलें. हाकाच लागून आमचे लोक मनांत आसुनूय देशांतराक वचूंक पावले नात वा कसली प्रगतीय करूंक पावले नात. पूण…..
……. आज ती परिस्थिती ना. आज देश खुबूच मुखार पावला. जो पावाचो वा मासाचो कुडको आमकां बाटयतालो तो आज आमच्या घरांत पावला. आमचे रांदनीर शिजूंक लागला आनी तरीय आमी बाटनात. आमचे भुरगे शिकूंक वा नोकर्‍यांक युरोपियन देशांनी वचून थंयचेच नागरीक जावन रावल्यात. तरीय ते हिंदूच उरल्यात. मागीर हो डॉमनीक गोंयच्या हिंदू लोकांक कसो बाटयता? कशें करता लोकांचें धर्मांतर? आनी फकत हिंदुचेंच धर्मांतर कित्याक जाता? हो एक अभ्यास करपा सारको मुद्दो. कोणतरी हें धर्मांतर करता काय आमी जावन कांय कारणाक लागून धर्म बदलतात? आनी आमी जावन जर धर्म बदलतात जाल्यार दोश दुसर्‍याक कसो दिवपाचो?
तशे गोंयांत खुबशे लोक बिलिव्हर्स जाल्ले आमकां दिसतात. बिलिव्हर्स हो क्रिस्तांव धर्माचो एक फांटो. पूण ह्या फांट्याक क्रिस्तांव लोकूय विरोध करतात. तरी आसतना आमचे लोक शिवोले वतात आनी बिलिव्हर्स जातात. आतां कोणूय बिलिव्हर्स जालो म्हूण कशें कळटा? तर ताच्या राहणिमानांत जाल्लो बदल. हांवें म्हज्या शेजराच पळेलां. तांक नाशिल्ल्या कडेन एक दीस अकस्मात गाडी आयली. ते गाडयेचेर फाटल्यान एका जोडप्याचो फोटू आसलो. कोणाची काय ही गाडी म्हूण वासपूस करतकूच ती शेजार्‍यान घेतल्या म्हणपाचें कळ्ळें. पूण तो फोटू कोणाचो? कोणेय पोरणी गाडी घेतली जाल्यार असले स्टिकर बी पयलींच्या मालकाचे म्हूण समजूं येतालें. पूण नवे गाडयेक असले स्टिकर कशे? उपरांत कळळें, तीं बिलिव्हर्स जाल्यांत. आनी ताचें मोल म्हूण ती गाडी तांकां मेळ्ळ्या.
अशे खुबश्या घरांचेर, गाडयांचेर त्या जोडप्याचे स्टिकर्स दिसतात आनी कळटा हे बिलिव्हर्स जाल्यात. बरें हे बिलिव्हर्स जातात ते कितें अडाणी वा अशिक्षीत न्ही. बरे शिकिल्ले सवरिल्ले. बुद्द आशिल्ले. विचार करपाची, समजुपाची तांक आशिल्ले. काम धंदो करपी हे लोक. आतां कोणूय जेवंक नाशिल्लो मनीस तांदळांच्या पोतयेक लागून धर्म बदलता हें एकवेळ समजूंक जाता, पूण खंयतरी नोकरी करपी, जेवणा खाणाक मर नाशिल्ले लोक जेन्ना धर्म बदलतात, तेन्ना डाॅमनीक वा हेर कोणाकूच दोश दिवंक जावचो ना. दोश दिवचोच जालो तर तो ह्या लाचार लोकांक दिवपाचो. आनी डाॅमनीकाची काकूट करपाची. काकूट कित्याक?
कोणूय धर्म बदलता तो कित्याक? एक तर ताका आपल्या धर्माचो कांय कारणाक लागून कंटाळो आयिल्लो आसता आनी तेच वांगडा दुसर्‍या धर्माची शिकवण बरी दिशिल्ली आसता. आतां दुसरो धर्म तेन्नाच बरो दिसतलो जेन्ना त्या धर्माचो तो अभ्यास करतलो. आतां जे कोण बिलिव्हर्स जातात वा जाल्यात तांकां त्या धर्माचें ज्ञान मेळ्ळां? ताणीं बायबल वाचलां वा समजून घेतलां? तांकां गोस्पेल म्हणल्यार कितें तें खबर आसा? ताणीं नवो करार वाचला? नव्या धर्माचें सोडूनूच दियात, ज्या धर्मांतल्यान ते ह्या नव्या धर्मांत गेल्यात या धर्मांतलें तरी ताणीं कितें वाचलां वा समजुपाचो येत्न केला? व्हडलो दुबाव. मागीर हे लोक दुसर्‍या धर्मांत कित्याक गेल्यात तर? कारण सामकें सोपें. हे कसल्यातरी फायद्याक लागून गेल्यात. हांव जाणां ते लोक तरी दुडवांचे आशेनूच बिलिव्हर्स जाल्यात. कोण रिणांत पडिल्लो आनी रीण कशेंच फारीक जाय नासलें. कोणाक गाडी घेन दिशिल्ली पूण शक्य जाय नासलें. कोणाक फुकटचें रेशन जाय आसलें. हें सगळें बिलिव्हर्स जातकूच तांकां मेळळां. हे असले लाचार लोक आज बिलिव्हर्स जाल्यात, फाल्यां दुसर्‍या खंयच्याय धर्मान तांकां व्हडलें हांयस दाखयलें तरे ते थंय वचचे नात? खात्रीन वतले. हांकां धर्माची न्ही तर दुडवांची गोडी. असल्या लोकांक धर्म बी कांय लागना. आनी म्हणुनूच म्हाका डाॅमनीकाची काकूट दिसता. तो एक दीस फटवतलो हातूंत दुबाव ना.
हिंदू धर्मांतल्या लोकां मदीं लाचारी खुबूच आसा. तांकां कोण जबरदस्ती करपाची गरज ना. चार दुडू तांचे मुखार उडयात, ते चल्ले तांचे फाटल्यान. बिरबल आनी तानसेन सारक्या लोकांनी आपल्या फायद्या खातीर धर्म सोडलो. रजपूत, मराठे फायद्या खातीर आपल्याच लोकां वांगडा झुजले म्हणपाचें इतिहास सांगता. सत्ते खातीर लोक पक्षांतरां करनात तर? सगळीं तत्वां, निश्टा खुटयेक लावन कोणाय फाटल्यान वचून आपणालें सादोवन घेवपी लोकांक आमी पळेतात. थंय सत्तांतर आनी हांगा धर्मांतर. मागीर दोश कोणाक दिवपाचो आनी कित्याक? असले लोक बेगीन धर्म सोडून वतात तितलें बरें म्हणचें पडटलें काय दिसता.

अभयकुमार वेलिंगकार
9423884687