हांव कॅलेंडर उलयतां

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

हांव आसा म्हूण कळटा तुका आकड्यांचो खेळ,
आसूं राशी भविष्य तुजें, आसूं नखेत्रांचो मेळ…
खंयचो दीस, केन्ना गिराण, उमास, पुनव तुमच्या दारांत, गॅस नवो, बिल केन्ना, केन्ना जात्रा, फेस्तां, चवथ, दिवाळी, नातलां.. याद दिवंक हांव तुका आदार करता. दर नव्या वर्सा तूं म्हजोच उगडास करता. सांग रे हांव कोण बेगीन तर तुका हांव मानता.
आरे! वळखलो रे म्हाका? तुज्या वळखीचें, तुज्या जिवाभावाचें सांग पळोवया कोण? हय बरोबर. आतां पळय सारको वळखलो कसो तो. हांव कॅलेंडर. तुमच्या घरातलें एक वांगडी. हांव ना अशें एकुय घर तुमकां मेळचेना. खिळ्याक आसूं वा खुट्याळ्याक, मेजार आसूं वा वंटिक, पूण दर ऐकल्यागेर म्हजो राबीतो आसताच. हांव दर वर्सा नवे रूप घेवन तुमगेर रावपाक येता आनी म्हजो काळ 31 डिसेंबराक सोंपता. परत 1 जानेवारीक नव्यान हांव म्हज्या जीविताक सुरवात करतां. त्योच तारखो, तेच दीस नव्या वर्साची नवी रीत, विकत घे म्हाका बेगीन कळटलें सगळे गणीत.
हांव तुमचे वांगडा दुख्खानूय आसता आनी सुखानूय बी. हांव तुमचो बरो काळ तशेंच वायट काळ पळयतां. लग्नाचे म्हूर्त आसूं वा मुंजीचे वा कोणाक घर बांदपाक जाय, बरो दीस बरो वेळ तुमकां हांवूंच दाखयतां. कोण जल्मलो वेळ, कोण गेल्लो हांवूंच तुमकां कळयतां. खंयचो दीस खंयचे वर्स, कितले शके कितले गिराण खंयचे केन्ना आनी कात हांव आसा म्हूण तुमकां कळटा. उमाशेचे आसू वेध वा आसू पुनवेचो चंद्रीम, तारखांचो खेळ, चंद्र सुर्या मेळ सगळे तुमकां कोण कळयता तर तें हांव. कसलो सण कसली परब, केन्ना जात्रा काले फेस्तां म्हज्या बगर तुमकां कोण सांगतलो व्हय? 1 तें 31 करपाचें कितें हावूंच तुमकां सांगतां. खंयच्या दीसा कितें तेयं बी हावूचं तुमकां सांगता. वर्स चलता तो मेरेन वालोर. तुमकां जाय तें हांव सांगता. केन्ना हाडलो गॅस, केन्ना लायटीचें फारीक केलें बिल, प्लंबराचो जांव फोन नंबर वा आसूं केन्ना मोबायलाक रिचार्ज केल्लो दीस सगळो तुमचो हिशोब म्हजेर. दुदकराचे आसूं पयशे वा पेपरवाल्याचो हिशोब, गरजेचे फोन नंबर सगळ्यांचो पेज म्हज्याच माथ्यार..
पूण, एकदा वर्स सोपले कांय कांयजाणाक प्रस्न पडटा. कांय जाण नवे मेळ्ळें कांय पोरण्याक काडून कोयरांत घालतात. कांय जाण तर अशे म्हणटात “च्ये कॅलेंडर सोमते कोयरात कित्याक उडोवचे? कितें तरी उपयोग करूया”. रोखडोच हळद कुंकूम येता तेन्ना कांय बायलां हळद पिंजरीच्यो पुडयो करपाक वा चणे, तिळगुळ बांदपाक म्हजो वापर करतात. जात्रे, फेस्ताक चणेकार चणे भिकणाचो पुडो करपाक म्हजो आदार घेतात. भुरगी तर म्हजी पानां काडून पुस्तकांक कव्हर म्हूण वापरतात. म्हाका तांची खरीच तोखणाय दिसता. उपयोग ना म्हूण खंयचीय वस्त कोयरांत घालूया ही वागणूक सारकी न्हय. दर एके वस्तूचो योग्य रितीन वापर करु येता.
भजेकार भजी बांदपाक म्हाजो वापर करतात. हॉटेलवाले पाव बांदपाक. पूण जावं म्हजो उपेग तरी करतात न्ही हेंच व्हड म्हणपाचें. अंदु वर्सा नवीन किदें तरी योजना करून म्हजो वापर करात 31 तारखेक काडून कोयरात उडोव नाकात. बरे तर, इश्टांनो मेळूया बेगीनूच…

शिल्पा लाड
8411007204