हांकां माफ कर रेऽऽ सायबा

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आज फुट्टात फाल्यां फुट्टले, म्हणपाचें जाचें चर्वण इतलो तेंप जातालें तें पक्षांतर निमाणें घडून आयलें. तशीं पक्षांतरां गोंयांक नवीं न्हय. ज्या राज्यांत सभापतीच फुटपाची घडणूक घडल्या थंय हेर आमदार फुटले म्हणून नविदाद न्ही. हे आमदार फुट्टले म्हणपाचे वेंचणुके पयलींच एका स्टींग ऑपरेशना वरवीं एका चॅनलान उक्ताडार हाडिल्लें. निर्लज्जावरी कांय उमेदवारांनी त्या चॅनला कडल्यान पयशे घेतिल्ले आनी वेंचून आयल्यार पक्षांतर करतले म्हणपाचें मानून घेतिल्लें. जे लोक वेंचून येवचे पयलींच असलें कितेंय मानून घेतात ते वेंचून येतकूच कितें करतले तें वेगळें सांगपाची गरज ना. हांचे खातीर राजकारण हो एक धंदो जाला. वेंचणुके खातीर कोट्यांनी रुपया मोडप आनी
वेंचून येतकूच स्वताक पावणेर काडप. जंय चड मेळटा थंय धांवप.
ह्या पक्षांतरांक कंटाळुनूच तर गोंयकारांनी भाजपाक दार उगतें केल्लें.
एक काळ आशिल्लो जेन्ना मगोच्या चिन्नार वेंचून येवप्यांक काँग्रेस विकती घेताली आनी सरकार घडयताली. मगोचे आमदार फुटून वचून काँग्रेसींत मुख्यमंत्री लेगीत जाले. आज काँग्रेसीचेर तीच पाळी आयल्या. जे काँग्रेसीन आमदार विकते घेवन- घेवन मगोक पुराय खिळखिळावन उडयली तीच काँग्रेस आयज तेच पद्दतीन स्वताच खिळखिळी जाल्या. तशी मगोचीय काकूट करपाची गरज ना. ही फोडाफोड, आमदार विकते घेवप हाची सुरवात तर मगोतल्यांनूच जाल्या. पयलेच वेंचणुके उपरांत विधानसभेंत पावल घालचे पयलींच आमदाराक विकतो घेवपाचो पराक्रम हांगा जाल्लो आसा. सत्ता सांबाळपाक युगोचे आमदार फोडिल्ल्याचोय इतिहास आसा. जाची सुरवात मगोन केल्ली ताचीच ‘री’ काँग्रेसीन मुखार ओडली आनी मगोक खिळखिळायली. मगोच्या चिन्नार वेंचून येवचें आनी काँग्रेसींत वचून मंत्रीपद जोडचें, हेंच चलतालें.
मगोचे आमदार विकते घेताली ते काँग्रेसीक वेर हाडपाचें काम केलें तें भाजपान. पर्रिकारान पयले फावट काँग्रेस फोडून सार्दिनाक कांय म्हयन्यांचो मुख्यमंत्री केलो आनी फाटल्या दारांतल्यान सत्ता हातासली. दिगंबर कामत पयले फावट मंत्री जालो तो त्याच सरकारांत. आज सार्दीन विसरला आसूंक जाय देखून तो फुटिरांक दोश दिता. तशें सार्दीन जायतें विसरला. फाटले लोकसभा वेंचणुके वेळार वास्को- मुंबय ट्रेनी ज्यो रुळ बदलून ब्रॉडगेज करचे खातीर बंद केल्ल्यो आनी अजुनूय बंदूच आसात. त्यो चालू करच्यो म्हणून आंदोलन केल्लें आनी सार्दीन सावर्ड्यां रुळार बशिल्लो. वेंचून आयलो आनी तो तें आंदोलन आनी ट्रेनीक विसरलो. आतां ताका परत तिकेट मेळ्ळ्यार घडये जाग येत. इतलो तेंप आपणें खासदार जावन कितें दिवे लायले हें मात ताणें सांगचें पडटलें. कारण इतलो तेंप न्हिदिल्ल्याक आतां काँग्रेसीच्या आमदारांनी पक्षांतर करतकूच जाग आयल्या.
तर काँग्रसींत परत एक फावट फूट पडली आनी आठ आमदार भाजपांत पावले. मतदार संघाचो विकास जावचो म्हणून खंय ताणीं पक्षांतर केलां. सत्ते भायर आसल्यार विकास करप जमना खंय. पांच वर्सां मुख्यमंत्रीपद भोगुनूय मतदारसंघाचो विकास करूंक पावना तो मनीस सत्तेंत आसलो वा नासलो म्हणून कसलो विकास करतलो? सरकार फकत सत्ताधार्‍यांचेंच आसना तर सत्ताधारी आनी विरोधक मेळून सरकार जाता हें कोणें सांगप? विधानसभेंत फकत सत्ताधारीच आसना न्हय! आनी विरोधांत रावनूय मतदार संघाचो विकास केल्ले आमदार हांगा जाले ना तर? कांय आमदार तर वर्सांसंकिनी विरोधांतूच बशिल्ले आमी पळेल्यात. मडगांवचे आजवेरचे आमदार चडशे विरोधांतूच बशिल्ले. सद्याचे आमदार पयलेच वेंचून आयले तेन्ना सांगताले ‘आपूण पयलींच्या आमदारां वरीच वागतलों. तांचोच कित्तो गिरयतलों.’ पयलींच्या आमदारांनी कितले फावट पक्षांतरां केल्लीं आनी सत्ता हातासली तें कळळ्यार बरें जावपाचें.
कोणेय पक्षांतर केलें म्हणून सामान्य मनशाक तसो फरक पडना. फरक पडलोच जाल्यार आपणालें मत फुकट गेलें इतलोच. एकादो पक्ष नाका म्हणून तो दुसर्‍या पक्षाक मत दिता आनी वेंचून येतकूच ताचो विश्वासघात जाता. पूण, एकदां मत दितकूच तो कांयच करूंक शकना हें दुख्ख आसता. आनी ताचो रागय येता. दिगंबराचें हें दुसरें पक्षांतर. पयलें पक्षांतर केलें तेन्ना ताचो राग आयिल्लो. पूण ह्या पक्षांतरान राग आयलोना. उरफाटी ताचें पक्ष बदलपाचें स्पश्टीकरण आयकून काकूटशी दिसली. लोकांचो, कार्यकर्त्यांचो आग्रो, मतदारसंघाचो विकास बी सगळें बरें आसा गा. पूण ताका खंय देवान प्रसाद दिलो ‘जायतें कर’ म्हणपाचो. आपलो देवाचेर पूर्ण विश्वास आसा म्हणप्यान अशें कितेंय उलोवप म्हणल्यार देवाक न्ही तर स्वताक फटयल्लेवरी. देवान आपूण फाटल्यान आसां म्हणलें काय आपणें केन्ना तुमचे कडेन फाट केल्या म्हणलें तें परत एकदां ताणें देवाक विचारल्यार बरें काय दिसता. हांचो जर खर्‍यांनीच देवाचेर विश्वास आसा जाल्यार ताणीं देवाक प्रसाद लावन विचारचें, आमी आमदार म्हणून रावचें काय राजिनामो दिवन घरा बसचें? आनी देव कितें सांगता तें आयकुचें.
देवाचो आपणाक जाय तसो उपेग करून घेवपी ह्या देवभक्ताक पळोवन देवान सुद्दां लजेन मान सकयल घाल्या आसतली. तेवटेन पावलार पावल दिवन म्हणटात तशें मडगांवचे नगरसेवक जांबावले नाल्लार हात दवरून प्रमाण जाल्यात म्हणपाचें आयकूंक येता. आपणें अमक्याकूच मत दिलां म्हणपाचें सांगलां खंय ताणीं. महाभारत झुजांत युधिश्टीरान अश्वत्थामा मेलो, नर आसत वा कुंजर म्हणिल्लें तसलेंच हें आसूंक जाय. आमी मत शिरोडकाराक दिलां, दामू आसत वा घनश्याम अशें बी न्हय मूं? देवा हांकां माफ कर रे सायबा. आनी आनी कितें मागपाचें देवाकडेन?

अभयकुमार वेलिंगकार
9423884687