हरव्या पाल्याच्या उणावाक लागूनकामधेनू लावार्थ्या सामकार समस्या

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
वाळपयः गोंयांत सध्या हरव्या पाल्याची सामको उणाव जाल्ल्यान राज्यांतल्या दुद उत्पादकां सामकार नवी समस्या उबी जाल्या. गोरवांक घालपाक हरवो पालो मेळना देखून ताचो परिणाम दूत उत्पादनाचेर जावपाक लागला. राज्य सरकाराच्या कामधेनू येवजणे खाला गोरवां विकतीं घेवन दूद उत्पादनाचो वेवसाय करपी शेतकारांक ह्या पाल्याच्या उणावाक लागून वेवसाय बंद पडपा सारकी परिस्थिती जाल्या. गोरवां घेवपाक घेतिल्ल्या रीणाचे हप्ते फारीक तांकां तकालस जाता.
आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांणी राज्यांतले दूद उत्पादन वाडोवपाच्या हेतान कामधेनू येवजण चालीक लायिल्ली. जायत्या शेतकारांनी तिचो लाव घेवन गायो विकत घेतिल्ल्यो. फाटल्या पंदरा वर्सां सावन दूत उत्पादन वेवसाय बरे तरेन चलिल्लो. मात फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन गोंयांत हरवो पालो मेळप कुस्तार जालां. ताका लागून बऱ्याच शेतकारांनी गायो विकून वेवसाय बंद केल्ल्याची म्हायती सामकार आयल्या.
दूद उत्पादकांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण कर्नाटकांतल्या खानापूर, जांबोटी, बेळगांव वाठारांतल्या व्हडा प्रमाणांत हरवो पालो गोंयांत येतालो. कर्नाटक सरकारान कामधेनू येवजणे सारकी यवजण सुरू केल्ल्यान थंयच्या शेतकारांनी दूद उत्पादन सुरू केलां. ताका लागून गोंयांत हरवो पालो धाडप बंद केलां. सुक्या पाल्याचे सुवातेर हरवो पालो दूद दिवपी गायांक घातल्यान त्यो चड दूद दितात अशें दूद उत्पादकांनी सांगलें.
गोंय सरकाराच्या गोरवां सांबाळ खात्याची हरवो पालो तयार करपाची येवजण आसा. मात गोंयांत ती बरे भशेन चलना. वेवस्थापन नाशिल्ल्यान राज्यांत शक्य आसतनाय हरवो पालो तयार करपाचें काम जायना अशी दूद उत्पादकांची कागाळ आसा. जायत्या तालुक्यांत उदकाची वेवस्था आसा. पडंग जमीन लेगीत आसा. तातूंत हरवो पालो लायल्यार तो बरे तरेन वाडपाक शकता. माते ते खातीर खात्याची येवजण चड सुटसुटीत करपाची गरज आसा.
हरवो पालो जाय तितल्या प्रमाणात मेळप कुस्तार जाल्ल्यान दूद उत्पादन वेवसाय लुकसाणेत वचपाची भिरांत उप्रासल्ल्यान गायो पोसप परवडवपा सारकें ना. अर्थीक गणित जुळना देखून आपणे गोयो विकल्यात अशें सत्तरींतलो दूद उत्पादक भोलो डोईफोडे हांणे ह्या प्रतिनिधीक सांगलें. सरकारान बरी येवजण सुरू केल्यार हरवो पालो निर्मणी करप शक्य आसा अशें महादेव उपसकार हाणे सांगलें. गोयो पोसप फायद्याचे नाशिल्ल्यान बँकेचे रीण फारीक करपाक कुस्तार जालें आनी आपणे दूद उत्पादन बंद केलें अशें रामू खरवत हाणे सांगलें.