हणजूणें धरणांत फावोसो उदकाचो सांठो

हणजूणें धरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

उदकाची पातळी 68 मिटरां वयर

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

वाळपयः उत्तर गोंयाची तान भागोवपी हणजूणें धरण प्रकल्पांत अजून 290 हॅक्टामिटर इतलो उदकाचो सांठो आसा. धरणाची पातळी सध्या 68 मिटरां वयर आसा. आनीक दोन दिसांनी पावसाक सुरवात जावपाची आसा, ताका लागून पियेवपाच्या उदकाचो कसलोच उणाव जावचो ना. मदीं मदीं आडवेळो पावस आयिल्ल्यान धरणांत फावोसो उदकाचो सांठो उरपाक मजत जाल्या, अशी म्हायती मेळ्ळ्या.

हणजूणें धरणांत पावसाळ्यांत उदक आडावन ताचो सांठो करतात. ह्या उदकाचेर शिंपणावळ प्रकल्प आनी शेतां खातीर उदकाची पुरवण करतात. उत्तर गोंयच्या भोवतेक वाठारांक पियेवपाच्या उदकाची पुरवण करपी पडोशें प्रकल्पाक ह्या धरणाच्या माध्यमांतल्यान उदक मेळटा. तेचवरी सांखळी उदक प्रकल्प आनी केरी उदक प्रकल्पांतल्यान लोकांक उदकाची पुरवण करतात. केरी, मोर्लें, पर्यें आनी सरभोंवतणच्या वाठारांत शिंपणावळी खातीर उदकाची पुरवण करतात.

सुमार धा दिसां सावन शेती- बागायतींची उदका पुरवण बंद केल्या. फाटल्या दिसांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून जमनींत ओलसाण आसा. ताका लागून सध्यातरी शेती- बागायतींक आनीक उदकाची गरज ना, अशें सुत्रांनी म्हणलां. तरी लेगीत जर पावस फुडें धुकाल्लो आनी शिंपणावळी खातीर उदकाची गरज लागली जाल्यार तांकां फावोश्या प्रमाणांत उदक पुरवण करपाची तांक धरणांत आसा. ताका लागून कसलोच हुस्को करपाची गरज ना, अशें सुत्रांनी म्हणलां.