स्वियातेकान करंडाचेर नांव कोरांतलें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

संवसारीक क्रमवारींत पयले सुवातेर आशिल्ले इगा स्वियातेकान फ्रॅंच ओपनाच्या बायलांच्या एकोड्या गटांतलो किताब जिखलो. तिणें अमेरिकेची कोको गॉफाक 6-1 आनी 6-3 अशा सरळ सेटांनी हारयली. ह्या जैता सयत स्वियातेकान संवसारीक विक्रम लेगीत केलो. तिचें हें सेगीत 35वें जैत थारलें.

स्वियाचेकान सुरवाती पसून प्रतिस्पर्धी खेळगडयेचेर आपलो शेक दवरलो. ताका लागून कोकोक मॅचींत येवपाची संद मेळ्ळी ना.

स्वियातेकान पयल्या सेटांतल्यो पयल्यो सेगीत चार गेमी जिखल्यो, जाल्यार कोकोक खातें लेगीत उगडपाक जमलें ना. पूण, उपरांत कोकोन प्रतिस्पर्धीचो प्रतिकार करपाक सुरवात केली. तिणें एक गेम जिखली. पूण, पोलंडाचे अणभवी खेळगडयेन पयलो सेट 6-1 अशा फरकान जिखलो.

दुसऱ्या सेटांत मात कोकोन पयल्यो दोन गेमी जिखून बरी सुरवात केली. पूण, अणभवी स्वियातेकान सेगीत दोन गेमी जिखून बरोबरी सादली. ते उपरांत स्वियातेकान मॅचीचेर नियंत्रण मेळोवपाक सुरवात केली. तिणें कोको आड दुसऱ्या सेटांत आघाडी 5-2 अशी वाडयली. ते उपरांत कोकोन आपली तिसरी गेम जिखली. पूण, ते मेरेन कोकोच्या हातांतल्यान सेट आनी मॅच सुटिल्ली. अखेरेक पयलें ग्रॅण्ड स्लॅम वस्तादपण जोडपाचें सपन हें सपनूच उरलें.

स्वियातेक दुसरे खेपे फ्रॅंच ओपनाची फायनल खेळटाली. हाचे आदीं 2020त ती फायनलींत पाविल्ली. त्या वेळार अमेरिकेचे सोफिया केनीन हिका 6-4 आनी 6-1 अशा फरकांनी हारोवन पयले खेपे फ्रॅंच ओपनाचें वस्तादपण जोडिल्लें.

मजगतीं, कोको पयले खेपे फायनलींत पाविल्ली. जर ती जिखिल्ली जाल्यार फ्रॅंच ओपन जिखपी सगल्यांत युवा बायल खेळगडी थारतली आशिल्ली.

स्वियातेक आनी कोको हांचे मदीं दोन मॅची जाल्यात आनी दोनूय खेपे स्वियातेकान जैत जोडलां. 2021त जाल्ली मॅच स्वियातेकान 7-6 (3), 6-3 अशा फरकांनी जिखिल्ली, जाल्यार दुसरी मॅच अंदूं मियामी ओपनांत खेळिल्लीं. ह्या वेळार स्वियातेकान कोको आड 6-3 आनी 6-1 अशें जैत जोडिल्लें.