स्वल्पविराम आनी पूर्णविराम

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

  • आमी मनशांनी स्वल्पविरामा परस पूर्णविरामाक चड म्हत्व दिवपाची गरज आसा. काम पुरायपणान जालें जाल्यार जिवाक धादोसकाय मेळटाच, पूण काम पुराय जालें ताची खोस येता तोंडार ती वेगळीच. 

भाशा म्हणली काय व्याकरण हें आयलेंच. भाशे भितर शुद्धलेखन आनी ताचे नेम तितलेच म्हत्वाचे. स्वल्पविराम आनी पूर्णविराम हांकाय मोलाचें स्थान आसा. हे दोगूय ना जाले जाल्यार जीविताचें गणितूच हालतलें. खंयचीय गजाल सुरु जाता तेन्ना ती एक ना एक दीस सोंपोवचीच पडटा. तशेच एक वाक्य सुरु जावन जेन्ना तें सोपता तेन्ना येता तो पूर्णविराम. हो पूर्णविराम सामको म्हत्वाचो. तो घालोना जाल्यार खंयचीय गजाल चालूच उरता. इंग्लिशीत ताका आमी ‘full stop’  म्हणटात. हातान घेतिल्लें काम आसूं वा एक वाक्य आसूं वा आमचें जिवीत, पूर्णविराम हो आसुकूच जाय आनी तो आसतलोच. सुरु जाल्लें जिवीत वा तें कसलेय काम आसूं पूर्णविराम हो लागतलोच. सुरु जाल्ल्या काणयेक सुद्दां शेवट रुपान पूर्णविराम हो लागतलोच. 

कांय लोक पूर्णविरामाक खूप म्हत्व दितात. जें सुरु केला तें वेळार सोंपोवप. सुरु केल्ली कसलीय पूजा आसूं वा हवन, समर्पयामी म्हणल्यार पूर्णविराम लावनूच सोंपता. हो पूर्णविराम एका तारयाक सुद्दां  लागता. प्रवास सुरु जालो आलतडीतल्यानं पलतडीन पावलो कांय लागलो पूर्णविराम. पूर्णविराम आमका शिकयता की खंयचीच वस्त अर्द्यार सोडची न्हय. तिका तडीक लायले बगर वाट सोडची न्हय. हातान घेतलां तें काम पयलीं सोंपोवचें मागीर दुसऱ्याक हात घालचो म्हळ्यार ताका पूर्णविराम लावचो.

जसो पूर्णविराम म्हत्वाचो तसोच स्वल्पविराम. भाशे भितर हाचो उपेग खूप प्रमाणात जाता. अर्द्या वाक्या उपरांत हो स्वल्पविराम येता. आनी मागीर उरिल्या वाक्याचो प्रवास सुरु जाता. हाचो वापर चडसो दुसऱ्याक उलो मारतना वा एका फाटोफाट एक उतरां आयल्यार वापरतात. इंग्लीशीत ताका ‘comma’ अशे म्हणटात. 

जेन्ना दुसऱ्याक खास करून आश्वासना दितात तेन्ना मदी स्वल्पविराम आसचो न्हय. दुसऱ्याक अर्द्यार सोडू नये. जेन्ना काम हातानं घेतला तें पूर्ण करचें. ताका संपुष्टात व्हरचें. कसलीय वस्त अर्दू्कृटी उरली जाल्यार ताचो कांयच उपेग ना. कांय लोक दुसऱ्याक आशेर दवरतात म्हळ्यार देखीक स्वतःचेर अवलंबून दवरप, जाता त्या कामात आडमेळी घालप, आडावप, आशेर दवरप ह्या सगळ्यांचोच अर्थ असो की जें काम सोपेपणान जावंक शकता थंय मदींच स्वल्पविराम घालप. आमी मनशांनी स्वल्पविरामा परस पूर्णविरामाक चड म्हत्व दिवपाची गरज आसा. काम पुरायपणान जालें जाल्यार जिवाक धादोसकाय मेळटाच, पूण काम पुराय जालें ताची खोस येता तोंडार ती वेगळीच. 

शिल्पा लाड 

8411007204