स्वयंवर मुड्डशेचें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुड्डशेचे आवयन अचकीत

धुवेच्या दोळ्यांतलें दूक पळयलें

धुवेक म्हऱ्यांत घेवन

तिणें नुलयत तिका विचारलें

मरजेमातूक सोबीत बाय म्हजें

मोतयां कित्याक झडोवंक लागलें?

बावली तिची हिमट्यांनीच

सांगूक लागली

हांव म्हज्या भितर आसतां

म्हाका बरोबरचे गर्विश्ट म्हणटात

इतली शिडशिडीत आसुनूय 

लग्न म्हजें जावंक ना 

म्हणून म्हाका चाळयत रावतात!

धुवे म्हजे भियोंव नाका 

स्वयंवर हांव तुजें झा झा आपयतां

सगल्यांचीं तोंडांच बंद करून उडयतां

मुड्डशी स्वयंवराक तयार जाल्यांत

पोलक्या बगर देंटली तिणें बांदली

भांगर  शिंगर नासतनाच ती

रसरशीत  दिसली

आवयन धुवे वयल्यान मिठा 

कणीय उडयली

सगल्यांत पयलीं हजर लुटूलुटू दोडयारो

आज तो चडूच अंतूअण्णा दिसतालो

बांगडो नेटान भितर सरलो

उड्डमेथयेचो कसो करकरीत  दिसतालो

ताल्लो फाटींफुडें जायत आयलो

कितलो जुनाट तरीय रक्तरोगो

विसवण सामको फाटीं रावलो

जायेसानूच तर आसलो  चौपेटीन मोटो

तांबडो, धवो बाळो दोगूय वांगडाच पावले

काळ्यागोऱ्यां सर्तीतले वांगडी कशे भासले

तामशे आनी पालू स्वयंवरांत रिगले

पूण जातोडीन व्हड जाल्ल्यान, 

व्हंकलेची आस्त धरून ना रावले

व्हंकलेचे पांय वळिल्ले इतलो  वेळ रावून उबी

तिच्या दोळ्यांचेरूय  निर्शेवणी आयिल्ली 

तिका चिनारी येवंक लागिल्ली

पूण ती लकपाची आसतनाच शेंवटेमामाची 

पथारी धांवत धांवत थंय पावली

व्हंकल पडचे पयलीं शेंवटेमामान 

तिका उखलून धल्ली!

हें दृश्य पळोवन बाकीच्या न्हवऱ्यांक 

भिरभिरी माल्ली

तांणी शेवट्याच्या नांवांन मोठ्यान आड्डी माल्ली

व्हंकलेक सावचीत करीत शेवट्यान

तांकां बित्तीम गजाल मागीर सांगली

वाटेर मदींच रांपणेचो घेर आडवो आयिल्लो

शेंवट्याक व्हड भोंवताडो काडचो पडिल्लो 

त्याच खातीर ताका उशीर जाल्लो

ताचो आनी मुड्डशेचो मोग पयलीं पसूनचो

ताच्या आनी मुड्डशेच्या  गुणांचो आनी 

गोत्रांचोय ताणें नियळ दिलो

महामारीक लागून तांच्या लग्नाचो 

प्रश्न ताणें काडूंक नासलो

मच्छदेवतेच्या आशिर्वादाचीय 

तो वाट पळयतालो

हें आयकून सगल्यांच्या तोंडार रांप पडलो

पयसुल्ल्यान न्हवऱ्या व्हंकलेक 

परबीं दिवन तांणीं  बोटां मोडीत 

थंयच्यान पळ काडलो!

पुष्पा नायक

मिरामार पणजी