स्वताक उजवाडांत दवरपाक कोयरा प्रकल्पाचो करतात वापर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबोचो आरोप

म्हापशें: साळगांव कोयरा प्रकल्प हो बरो चलता. प्रकल्पा विशीं कांय जाण चुकीचीं उलोवपां करतात. पंचायत वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान हे लोक गरजे भायर उलोवन स्वताक उजवाडांत दवरपा खातीर साळगांव प्रकल्पाचो उपेग करतात असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो हांणी केलो.

हालींच कळंगूट मतदारसंघ मंच हे संघटणेच्या शिश्टमंडळान साळगांव कोयरा प्रकल्पाक भेट दिल्ली. ह्या प्रकल्पांतल्यान घाणीचो वास येत आशिल्ल्यान कांदोळी आनी कळंगूटे कांय वाठारांतले लोक बेजारल्यात, असो दावो करून ताचेर उपाय काडचो अशी मागणी करपी निवेदन मंचान कोयर प्रकल्पाच्या वेवस्थापनाक दिल्लें.

काल (मंगळारा) सकाळीं नायकवाडो कळंगूटे डांबरीकरणाचो शुभारंभ केले उपरांत पत्रकारां कडेन विरोधी पक्ष फुडारी लोबो उलयताले. ह्या वेळार सरपंच सॉन मार्टीन्स, उपससरपंच शॅरल लोबो आनी पंच वांगडी आनी नागरीक हाजीर आशिल्ले.

साळगांव कोयर प्रक्रिया प्रकल्पा विशीं उलोवपां करून सकयल्या पांवड्याचें राजकारण कांय मेजकेच लोक करीत आसात. हाचे पयलीं लेगीत आमी अशा खूबशा लोकांक पळयल्यात आनी तांकां योग्य ती जाप मेळ्ळ्या अशें लोबोन म्हणलें.

सद्या जे लोक उलयतात ते फक्त स्वताचोच विचार करतात. तांचे मदीं लोकभावना ना. ते फक्त चिंतेचें नाटक करतात. तांणी जर खरेंच लोकां खातीर काम केल्यार आमी सदांच तांचे फाटल्यान उबे रावन तांच्या कामाची तोखणाय करतले. खोब्रावाडो-कळंगूटे पयली खूब कोयराच्यो राशी आसताल्यो. त्यो आमी निवळ करून घेतल्यो अशें लोबोन म्हणलें.

साळगांव कोयरा प्रकल्प येसस्वी जावपा खातीर हांवें फुडाकार घेतिल्लो. हांव कोयर वेवस्थापन मंत्री आशिल्लों तेन्ना हो प्रकल्प आदर्श थारचो हे खातीर आमी खूब कश्ट घेतल्यात. हो एक बरो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प आसा. कांय समस्या आसल्यार त्यो नव्या मंत्र्याच्या माध्यमांतल्यान सोडयतले अशें लोबोन म्हणलें.

हो कोयर आशिल्ल्यान ताचो मात्सो वास येवप सहाजिकूच आसा. एप्रील आनी मे म्हयन्यांत कोयराचें प्रमाण चड वाडटा आनी प्रकल्पांतूय कोयर चड येता. तेन्ना मात्सो वास येतलो. पयली हो कोयर वेगळ्यावेगळ्या वाठारांनी सगली कडेन पातळिल्लो दिसतालो. पूण आतां कोयर संकलन जावन ह्या प्रकल्पांत ताचेर प्रक्रिया जाता अशें लोबोन म्हणलें.

नायकवाडो कळंगूट ते साळगांव रस्त्या मेरेन दुभाजक उबारून थंय झाडां लायतले. जे लोक सैमाचो ऱ्हास केल्ल्याचो आरोप वा दावे करतात, तांणी ह्या वाठारांत येवन उण्यांत उणे म्हयनो भर तरी सद्दां ह्या झाडांक उदक घालचें, आनी आपलें कार्य दाखोवचें. तांणी हें जर केलें जाल्यार हांव तांकां सलाम करतलों अशें लोबोन म्हणलें.