स्त्रीशक्त एकठांय येता…..

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विखुरील्लीं पानां- 41

33 टक्के राखीवतेंतल्यान पत्रकारितेंतले स्त्रीशक्तीकय राजकी माची लागीं येवंक शकता. पत्रकारिता पुराय कुशीक दवरुनच राजकारण केल्यार जैत मेळूंक येता.

लोकसभा वेंचणुको लागीं पावल्यात, हळदीकुकुम, सभा, संमेलनांतल्यान स्त्रीशक्ती एकठांय येता. हळदीकुकुमाचे माचयेंतल्यान हालीं 33 टक्के राखीवतेची भासाभास जाता. कोण वतले?  वतली? कोण येतले? येतली? वेवस्था खंय केल्या? माचयेर कोण बसतले हें पळयतना ती उमेदवारी खातीर अर्ज भरपाक फाटीं रावता. तेन्ना तिणें केल्ल्या वावराची पावती म्हणून तिकाच उमेदवारी कित्याक मेळची न्हय? ह्या विचारांचीं सांखळ जोडपी, तोडपी भाशण तपोभुमी संकुलाची गुरुमाता ब्राह्मीदेवी करुंक लागल्यात. हालींच ताणीं कला अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर सभाघराचे माचयेर जय श्री राम म्हणत स्त्रीशक्तीक उर्बा दिली. मातृशक्तीक श्री राम  घडोवपाचो उलो राजभास, मायभास कोंकणींतल्यान ताणीं मारप म्हळ्ळ्यार आमीय राजकारणाक तयार आसात हेंच सांगप. 

ब्राह्मीदेवी एक बळिश्ट स्त्रीशक्ती, फकत आदवोगाद न्ही जाल्यार एम बी ए मेरेन  शिक्षणय ताणीं घेतलां. राष्ट्रीय स्वधर्म संस्कार मंडळ, पणजी संस्थेच्या तेजस्विनी महिला संमेलनाक त्यो येतल्यो अशें आमंत्रण पत्रिकेचेर छापूंक नाशिल्लें. संमेलनातलें तांचें उत्फूर्त भाशण स्त्रीशक्तीक एक दिका दाखोवपी. जय श्री राम म्हण्टना झांशीची राणी, जिजामातेच्यो काणयो सांगत ताणीं जय सियारामय म्हळ्ळें, दोनूय हातांच्यो मुठी वयर करुन, तांचेवांगडा प्रदेश भाजपाच्यो मेधा दिलीप परुळेकार, राज्य महिला आयोगाच्यो पयलींच्यो अध्यक्ष विद्या गावडे, कविता रवींद्र बोरकार आनी हजारां वयर तेजस्विनी.  अस्तुरेक 33 टक्क्यांतल्यान विधानसभा, लोकसभे मेरेन धाडपाक भाजपाक लागीं आशिल्ल्यो संस्था, संघटना वावराक लागल्यात असो संदेस आमंत्रणपत्रिकेंतल्यान मेळिल्लो. हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है ह्या गीताच्यो वळी तेन्ना याद जाल्यो. उंचेलें शिक्षण घेतिल्ले नारीशक्तीक एकवट, एकचाराचो मंत्र दितना ब्राह्मीदेवीन अस्तुरेची भलायकी, भुरग्याचें शिक्षण, खाणा जेवणा विशीं सांगलें. तपोभूमी भायर वचून त्यो राजकारणांत येवन जैतवंतय जावंक शकतात हें तांच्या भाशणांतल्यान होल्मलें. 

माफ करात, वेंचणुकेंत देंवपाचो हांवेस आशिल्ल्यांची गणितां बदलतना विखुरिल्ल्या पानांची भासय बदलची पडटा. शांतीची, संशोधनाची भास शिकची, शिकोवचीय पडटा, कुरवांचे भासेकय म्हत्व येता. 33 टक्के राखीवतेंतल्यान पत्रकारितेंतले स्त्रीशक्तीकय राजकी माची लागीं येवंक शकता. पत्रकारिता पुराय कुशीक दवरुनच राजकारण केल्यार जैत मेळूंक येता. 

राजकारणांत समाजीक वावराक, कौशल्य आनी निश्चेवाक, संपर्काक, तंत्रज्ञानाक, ज्ञानपीठांक सुवात मेळची. लोकसभेची उमेदवारी मेळ्ळी ना, मतदारसंघ राखीव जालो, पराजय घेवचो पडल्यार निर्शेणी नाका. बापूय प्रधानमंत्री/ मुख्यमंत्री, पूत मंत्री, आवय खासदार/ आमदार. तांच्या तेंक्यान तांचेच फुडले पिळगेंतली एकादरी स्त्रीशक्ती पंतप्रधान कित्याक जावची न्हय? 

हें विखुरील्लें पान बरयतना याद जाता सभापती रमेश तवडकार, कला आनी संस्कृतीमंत्री गोविंद गावडे हांणी कांय वर्सांआदीं भोगिल्ले बंदखणीची.  बंदखणींतल्यानय सत्ते मेरेन ते पावलेच आपले, राजकी पक्षाचे तांकीचेर.  33 टक्के अस्तुरी राखीवतेंत गावडा, कुणबी, धनगर, वेळीप, भंडारी आनी हेर जमातींतली अस्तुरीय आसतली. सभापतींची घरकान्न सविता तवडकार हांकां फुडले लोकसभेर एकमतान धाडपाची तयारी आतांसावन भाजपान करची. मतदारसंघ फेररचणुकेची भास आयकूंक येता, उठात जागे जायात अशीं गीतां आयकूंक मेळत? आपले घरकान्नी वांगडा कणखर शेजान्न, उद्येगिनी, शिक्षक, वेवसायिक आनी समेस्त नारीचो आदर करात राजकारणाचो मार्ग दाखयात.  ताचेबराबर तिणे आनी तिचे बराबर ताणें रावचें, आमचें गोंय शांती सवस्तकायेचें श्रेष्ठ पीठ जावचें. 

पीठां बाजारांत व्हडा प्रमाणांत येवंक लागल्यांत, वेंचणुकांवेळार पीठांक गिरायकय वाडत आसा. ब्रँण्ड हजार, नशीब एकल्याचेंच, वेव्हारय सांबाळून करपाचे. शिंयांचे दीस सोंपतना गीम बेगीन येवपाची शिटकावणी मेळटा, ल्हारां मांडवी देगेक आपटतात, मिरामार दर्यादेगय अशीर जाता तेन्ना पयलीं घर चलो करप बरें.

एक तेंप असोय आशिल्लो मध्यानराती आदले पंतप्रधान स. राजीव गांधी हांची सभा जाल्ली, फांतोडेर पत्रकार परिषदोय जाल्ल्यो. आयज ते दीस नासले तरी कॅमेऱ्याचीं जागरणां आसाच. ब्रेकिंग न्यूज भौमाध्यमांनी वता ती अचूक आसची म्हणून सादूर रावचें, अणभव, टीमवर्कय चड उपेगी. टीमवर्क  शिकल्यार, समजून घेतल्यार सर्तींतय जैत आपसूक येता. नवे कॅमेरे राजकारण तेंगशेर पाविल्ले वेळार येतात तेन्ना रामाची सीता कोण ती  म्हायती फाटल्यान रावन काडून घेवची पडटा. खबरांनी खबरी जातात तेन्ना एकच नदरेंत भरपी आसल्यारय  विदाऊट ब्रेक सोडून दिवचे पयलीं सत फट तपासात. 

स्मार्ट सिटी पणजेचो वावर फास्ट ट्रॅकार येतना धुल्ल बेती- वेरें मेरेन पावता तरीय पणजी धांवता. जतनाय घेवया.