सोनसड्या वयल्या सुक्या कोयराचो विलोलावपाचें कंत्राट कौटिल्या कंपनीक दितले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
मडगांवः सोनसडो कोयर प्रकल्पांतल्या सुक्या कोयराचो विलो लावपाचो प्रश्न सध्या मडगांव पालिका मंडळान गांभिर्यान घेतला. व्हो कोयराचें विभागीकरण करून तो शिमीट कंपनीक धाडपाचें कंत्राट कौटिल्या री पॉलिमर्स कंपनीक दिवपाचो थाराव पालिका मंडळाचे बिरेस्तारा जाल्ले बसकेंत मानून घेतला.
मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठान पावसा पयलीं सोनसडो कोयर प्रकल्पांतल्या ओल्या आनी सुख्या कोयराचो विलो लावपा खातीर उपाय येजवण करून लोकांक घाणयारो वास येता ती समस्या सुटावी करपाकडेन गंभीरपणान लक्ष दिवपाची सूचोवणी केल्ली. पालिका मंडळान ह्या कामाक प्राधान्य दिवन कौटिल्या कंपनीक तें काम दिवपाचें थारायलां. कोयराचें विलगीकरण करपाच्या कामा खातीर कंपनी सुमार 50 कामगारांक घेतली. सुको कोयर शिमीट कंपनीक धाडटली. त्या कामा खातीर पालिका मंडळाक पयशे खर्च करचे पडचे नात. कंपनी आपल्या खर्चान हें काम करतली.
मजगतीं, दक्षीण गोंय नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरणाच्या (एसजीपीडीए) ठोस नुस्त्या मार्केटांतलो तशेंच फळां आनी भाजी मार्केटांतलो कोयर पालिकेचे कामगार दिसपट्टे उखलून व्हरतात. 2014 सावन त्या कामाचे पय़सें प्राधिकरणान पालिकेक दिलें नांत. सध्या तो आंकडो 1 कोटी 14 लाख रुपयांचेर पावला. प्राधिकरणाक पयशे फारीक करपा खातीर नोटीस धाडपाची आनी पयशे फारीक करपाक कळाव केल्यार कोयर उखलून व्हरपाचें बंद करचें अशें आनीक एका थारावा वरवीं पालिका मंडळान थारायलां.
पालिकेच्या सगल्या वाहनांत जीपीएस यंत्रणा बसयतले. एके खाजगी कंपनी कडल्यान तसो प्रस्ताव आयला. प्रायोगीक तत्वार दोन वाहनांत अशी येतली अशी म्हायती बसकेंत दिली. जीसुडा वतीन मडगांव शाराचो मास्टर प्लॅन तयार करून घेवन तशेंच दिसवड्यार काम करपी कामगारांक दिसाक 700 रुपया पगरा दिवपाचो प्रस्ताव बसकेंत पास केला अशी म्हायती नगराध्यक्ष लिंडन परेरा हांणी दिली.