सैन्यदळ- सहभाग- देशसेवा

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खंयच्याय देशाचे सैन्यदळ म्हळ्यार ताची व्हड शक्त. देशाच्या आंतरिक आनी बाह्य संरक्षणा खातीर सैन्यदळाचें योगदान व्हड मोलादीक आसता. देशाचें सैन्यदळ घटमूट आनी सक्षम आसत जाल्यार देशांतल्या लोकांक व्हड आदार मेळटा. मजबूत सैन्यदळाच्या बळार देशातल्यो सगल्यो कार्यावळी, उद्देग, वेव्हार सुरळीतपणान जावपाक पावतात. मात, सैन्यदळाच्या स्वताच्या मनीसबळाच्या सांगाताक देशातल्या हेर लोकांचो, सर्वसामान्य मनशाचो आदार तांकां लाबत जाल्यार तांच्या वावराक आनीक बळगें मेळटलें. सैन्यदळाचो वावर फकत झुजा पुरतोच मर्यादीत नासता जाल्यार ताचे भायर लेगीत कितलीशींच कामां ते करतात. ह्या वावरात आमी जर तांकां आदार करपाक शकले जाल्यार आमची ती व्हड देशसेवा थारतली.
युद्धाचो प्रसंग वा खास करून शीमेर घडपी वायट घडणुके वेळार लोकांचें आनी देशाचें संरक्षण करप ही जापसालदारकी सैन्यदळ घेता. मात ताचे भायर जेन्ना खंयचीय सैमिक संकश्टां देशाचेर येतात वा कसलीय सामाजीक तणावाची गंभीर परिस्थिती उप्रासता तेन्ना ताचेर उपाय म्हूण लेगीत मजतीक सैन्यदळूच येतना आमी पळयलां. ह्या सैन्यदळात वावुरपी दरेका सैनिकाक कसलेय परिस्थितीचो फुडो करपाचें प्रशिक्षण दिल्लें आसता. आपल्या कामांत ते कुशळ आसताच मात तांकां जर शक्य तेन्ना सर्वसामान्य मनशाचो मजतीचो हात मेळ्ळो जाल्यार तांकाय एक वेगळीच उर्बा मेळटली.
तशें पळयल्यार शक्य त्या खंयच्याय मार्गान देशसेवा करपाची तयारी देशांतल्या दरेका नागरिकान दवरपाकूच जाय. हो देश आपलो आसा अशें मानून देशा खातीर वावुरप हें आमी आमचें कर्तव्य मानपाक जाय. दरेकल्याच्या हातांतल्यान देशसेवा ही आयज काळाची गरज आनी सैन्यदळाच्या माध्यमातल्यान अशी ही देशसेवा खूप आदाराची थारूंक शकता.
आयज आमच्या देशा मुखार जायत्या तरेची बाह्य आनी आंतरिक संकश्टां आसात. भारत आनी शेजारी राश्ट्रां हांचे मदीं जायते खेपे झुजां जाल्यांत आनी फुडारांतूय तीं जावपाक शकतात. देखून आमच्या सैन्यदळाची शक्त जाता तितली बळिश्ट आसप सामकें गरजेचें. आयज आमच्या देशाच्या सैन्यदळांत वेगवेगळ्या फाट्यांनी कितलींशींच पदां रितीं आसात. हातूंत प्रत्यक्ष शीमेर लडपी जवाना सावन ते हेर साबार विभागांनी कुशळ आनी अणभवी लोकांची आवश्यकता आसा. हालींच सरकारान सैन्यदळांत उण्या काळा खातीरच्या सेवे खातीरची एक नवी येवजण मुखार हाडल्या. ताचे भितर आस्पावपी साबार तजवीजां वेल्यान आनी तातूंतल्या कथित उणावांक लागून ताचेर सद्याक व्हड बोवाळ चल्ला. घडये तातूंत तथ्य आसतूय. हे येवजणेचो खोलायेन आनी सगल्या आंगांनी अभ्यास केले बगर ताचेर भाश्य करू नजो. मात तरी लेगीत देशाक आयज देशाक व्हडा प्रमाणांत सैन्यदळा भितर मनीसबळाची गरज आसा आनी ताची फावो तितली पुरवण जायना ही गजाल मात सामकी हुस्को करपा सारकी.
हेर जायत्या देशांनी दरेका नागरिकाक कांय थारावीक वर्सां सैन्यदळांत काम करपाची सक्ती आसा. आमच्या देशांत आजून तशी वेवस्था ना. आजून तरी ती ऐच्छिक आसा. आमच्या देशाच्या सैन्यदळांतली मनीसबळाच्या उणावाची परिस्थिती पळयल्यार आमच्याय देशांत ही तजवीज लागू करपाची गरज उप्रासूं येता. आमच्या देशाची भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाशीक विविधताय इतली आसा की अशा देशाच्या सैन्यदळात खंयच्याय एकाच तरेचे लोक आस्पावन चलचे ना. वेगवेगळ्या वाठारांनी काम करतना वेगवेगळ्या तरेची कुशळटाय आशिल्ले लोक जाय पडटात. आमच्या देशांत साबार तरेचीं कौशल्यां आशिल्ले जायते लोक आसात. सैन्यदळांत झूजा भायर आनीक कितलीशीच कामां करपाचीं आसतात. मात सैन्यदळ म्हळें की फकत शीम आनी थंय जावपी लडाय इतलेंच चित्र आमच्या दोळ्यां मुखार येता. हेर खंयच्याय सरकारी आस्थापनात वा बहुराश्ट्रीय कंपनीत आवश्यक आसतात तशी वैविध्यपूर्ण मनीसबळाची आवश्यकता सैन्यदळांत लेगीत आसता. तशे लोक आमच्या देशात आसात लेगीत मात सैन्यदळांत वावुरपाक कितले तयार आसतात ? हो प्रस्न विचारल्यार आमची निर्शेवणीच जातली.
सैन्यदळांत चडांत चड लोकांनी आपलो सहभाग घेतलो जाल्यार सैन्यदळाची ताकद वाडीक लागतली. शिपाय, कारकून, शिक्षक, तंत्रज्ञ अशा आनी हेभायर कितल्याश्याच पदां वरवी लेगीत आमी आपलें योगदान दिवपाक शकतात. भारतीय सैन्यदळात आयच्या घडयेक हेर खंयच्याय दर्जेदार नोकरे प्रमाण पगार, मानधन मेळटा. विशिश्ट काळाची सेवा पुराय केल्यार कर्मचार्‍याक निवृत्तीवेतन आनी मुखावेल्या नोकरेंत प्राधान्य, आरक्षणाची लेगीत तजवीज आसता. हाचे परस लेगीत चड म्हळ्यार आपणे देशा खातीर सैन्यदळांत वावर केला म्हूण मनशाक स्वताक मेळपी आत्माभिमान आनी समाजांत मेळपी प्रतिश्ठा खंयच्याय अर्थिक लावा परस अदिक म्हत्त्वाची. देशान म्हजे खातीर कितें केलां अशें विचारचें परस हांवें देशा खातीर कितें केलां तें विचारप म्हत्त्वाचें अशें आमी म्हणटात. आता आमी ती कृती लेगीत करपाची गरज आयल्या.
देशाच्या सैन्यदळा भितर दरेकल्याचो सहभाग जालो जाल्यार ताचे सारकी खोशयेची गजाल आसची ना. मात चडांत चड तरणाट्यांनी तरी ह्या मार्गाचो विचार करपाक जाय. आयज देशांतल्या दरेका वाठाराचो जर आमी सैन्यदळा कडेन केल्ल्या योगदानाचो विचार केलो जाल्यार कांय विशिश्ट प्रदेशातल्यानूच सैन्यदळांत भरती खातीर लोक येतात अशें आमकां दिसून येतलें. दरेक वाठाराच्या लोकसंख्या आनी हेर घटकांच्या तुळेन त्या वाठाराचे सैन्यदळा कडेनचे योगदान आसपाक जाय. देश आमचो सगल्यांचो देखून देशा खातीर वावुरपाची तयारी लेगीत आमी सगल्यांनी दवरपाक जाय. सैन्यदळांत भरती जावप म्हळ्यार मरणाचो फुडो करपाक वचप असो एक विचार कांय काळा आदी लोक करताले. मात आयज परिस्थिती बदल्ल्या. सैनिकांच्या जिवाच्या राखणेचो विचार करून आर्विल्ले बदल सैन्यदळांत जाल्ले दिश्टी पडटात. आमच्यांतल्या दरेकल्या कडेन सैन्यदळा खातीर दिवपाक शकपा सारके कितें तरी निश्चित आसतलें. हें सैन्यदळ आपलें आसा अशें मानून आमी ताचो वांटो जावपाचो विचार केल्यार निश्चित परिस्थिती सुदारपाक पावतली. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्सा निमतान देशाच्या सैन्यदळाक अदिक घटमुट आनी सक्षम करपाचो संकल्प करुया !-