सेलिब्रिटींचे पिशे रसिक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कलाकार जावं खेळगडो, तो सभावान शांत, नम्र, मोगाळ आसतलोच हाची खात्री दिवपाक जायना. निमणे तेय मनीसूच. तांच्यो स्वताच्यो समस्या, ताण, तणाव आसतात, हें रसिकांनी समजून घेवपाक जाय.

सेलिब्रिटी कलाकार, खेळगडो दिसलो काय आमी भारतीय लोक पिशे जातात. कोट्यांनी रुपया मेळ्ळ्यार पसून जितली खोस जावची ना, तितलो आनंद आमकां जाता. मागीर आमी सुपांतूय धरनात आनी वल्लेंतूय धरनात. सामके भुल्लुसून वतात. सांगल्यार फट दिसतलें, मुंबयंतल्या लोकप्रीय कलाकार, खेळगड्यांच्या बंगल्यां मुखार सद्दां सकाळीं भुती घेवन लोक येतात आनी आदेसभर बसतात. हाचे फाटलें कारण, तांचें एक फावट तरी दर्शन जावचें!! तांच्या वाडदिसा तर चडूच गर्दी आसता. सोशल मिडियाचेर रील घालपी कॅमेरामन, फोटोग्राफरुय सेलिब्रिटींच्या फाटल्यान घुटमळत आसतात. तांकां कोणूय चलता. कारण हिरो वा हिरोयनीच्या बुटांचो पसून व्हिडियो घाल्यार तो लायक, शॅर करपी लाखभर तरी भारतीय मेळटात. कॅमेरामनूय हाका आडवाद नात. करिना, तिचो चलो तैमूर, काजोलाची चली, सचिनाची चली….! बंगल्यातल्यान भायर सरून गाडयेंत बस मेरेन ते मॅडम, प्लीज करीत अक्षरशा फोटू, व्हिडियो, एक वाक्य उलोवपाची तांचे कडेन भीक मागतात. मागीर व्हिडियोक घे म्हूण लायक!! एकूणच आमची भारतीयांची ही क्रेझ पळोवन देशांतलीं गंभीर कालेतीचीं मुखेल दिसाळीं पसून आतां आपल्या फोटोग्राफरांक कलाकारांच्या दारा मुखार ड्युटेक बसोवन फोटो काडपाचें बीट दिवपाक लागल्यांत! भारतीय पत्रकारितेची ही शोकांतिकाच म्हणची पडटली.
पयर क्रिकेट खेळगडो पृथ्वी शाॅ हाचे बाबतींत अशेंच घडलें. सोशल मिडियाचेर गाजपी साना उर्फ सपना गील, शोबित ठाकूर आनी शाॅचें सेल्फी वयल्यान वाजलें आनी आतां प्रकरण पुलिशेंत पावलां. सपना गीला सयत तिगांक अटक जाल्या. दोनूय वटेंतल्यान एकमेकांचेर आरोप – प्रत्यारोप जाल्यात. पृथ्वी शाॅ हो 5 टेस्ट मॅची आनी 5 वन डे खेळ्ळा. ताच्या मतान हाॅटेलांत पार्टेक गेल्ले कडेन कांय लोकांनी सेल्फी घेतली. मागीर आनीक कांय जाण आयले. ताणें न्हयकार दितकच ते बेजार जाले. मागीर ताणें मॅनेजराक सांगून तांकां भायर धांवडायले. उपरांत आमी भायर येतकच तांणी आमचेर हल्लो केलो. इश्टाचे गाडयेचेर बॅट मारलें. मागीर सेल्फी घेवपाक फाटलाव केलो. प्रकरण मिटोवपाक 50 हजार मागले. तर दुबावीत सांगतात, तांकां पृथ्वी शाॅ आनी ताच्या इश्टांनी मारपेट केली. मागीर भायर येवन बेसबाॅल बॅटान हल्लो केलो. गीलाच्या इश्टान सांगलें, हांव सेल्फी आनी व्हिडियो काडपाचो यत्न करतना शाॅन फोन ओडून भायर मारलो. ह्या प्रकरणाचे दोन व्हिडियो व्हायरल जाल्यात. तातूंत शाॅ ते चलयेक धुकलतना दिसता. एकूण सगलेच नशेंत आशिल्ले काय नात, नेमकें कितें जालें, ताचो तपास आतां पुलीस करतात. पूण सेलिब्रिटीं फाटल्यान वचपाचें पिशें आमकां कित्याक लागलां तें कळना.
लोकप्रीय कलाकार जावं खेळगडो, सभावान शांत, नम्र, मोगाळ आसतलोच हाची खात्री दिवपाक जायना. निमणे तेय मनीसूच. तांच्यो स्वताच्यो समस्या, ताण, तणाव आसतात, हें रसिकांनी समजून घेवंक जाय. थोड्यांक पापाराझिंनी (म्हणल्यार फ्री लान्सर फोटोग्राफर, कॅमेरामन) फाटलाव केल्लो आवडटा. मात सगलेच कलाकार तशे नासतात. कांय जाणांक एकांत आवडटा. तांकां सतत आपल्याचेर लक्ष दवरिल्लें आवडना. लोकप्रीय, सगल्यांचो वळखीचो आसतकच तांकां मेकळेपणान भायर फिरपाक मेळना. प्रार्थना थळाचेर, बाजारांत, मोलांत वचपाक मेळना. कोणाच्या मरणाक पसून वतना त्रास जातात. म्होंवाचे मूस लागचे तशे लोक फाटल्यान लागतात. ताका लागून एक प्रकारची कोडसाण तांच्या सभावांतूच तयार जाता. मागीर असले प्रसंग घडले काय ते तिडकतात. आपल्या रसिकांक धुकलपाचे, थापट मारपाचे प्रसंग पसून घडल्यात. तरीय आमी शाणे जायनात. तांची एक झलक पळोवपाक आमी आकुळपिकूळ जावन युगां युगां वाट पळयतात.
तो सेलिब्रिटी स्वता जावन सेल्फी वा व्हिडियो काडपाक तयार जालो जाल्यार कांय हरकत ना. पूण ताचे वांगडचो व्हिडियो, फोटो सोशल मिडियाचेर घालपाक जाय म्हूण ताका जबरदस्तीन उबो करप कितले मेरेन योग्य? सिनेमा कलाकार दिसल्यार ताका डाॅयलाॅग म्हणपाक सांगप, ताच्या खांदार हात दवरपाचो यत्न करप… तशे भारतीय रसिक कितें करत ताचो नेम ना. एके गिरेस्त चलयेन गोविंदा आवडटा म्हूण गरिबाचें सवंग घेवन ताच्या घरांत वावराडेचें पसून काम केलां. हो किस्सो खुद्द गोविंदानूच सांगला. तांचे जिणेंत अशी घुसखोरी करतकच मागीर तातूंतल्यान शाॅ- गील सारके प्रसंग घडटात. कलाकारांक बाॅवन्सर घेवन फिरचें पडटा, तें ओगीच न्हय! निदान हाचे मुखार तरी शाणे जावया.