सेबिस्तान फर्नांडीस: वाळपय वीज खात्या वतीन 120 लाय्नमॅनाचो भोवमान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वाळपय: प्रत्येकाच्या घरांत उजवाड निर्माण करपा खातीर वीज कार्यालयाच्या लाय्नमॅनाचें योगदान म्हत्वाचें. आपल्या कार्या कडेन प्रामाणीक रावन गिरायकांक समाधानी सेवा दिवपाचे नदरेन प्रत्येकान आपले तरेन योगदान दिवचें. आतां मेरेन वीज कार्यालयांत संघर्श अवस्थेंत काम करपी लाय्नमॅनाची कोणेंच दखल घेवंक ना. आतांच्यान वीज खात्याच्या माध्यमांतल्यान लाय्नमॅन दीस मनोवन ताची सेवा सन्मानीत करपाचें काम खर्‍यांनीच तोखणाय करपा सारकें आशिल्ल्याचें वीज खात्याचे निवृत्त कार्यकारी अभियंते सेबिस्तान फर्नांडीस हांणी सांगलें. वीज कार्यालया वतीन लाय्नमॅन दिसा निमतान आयोजीत लाय्नमॅनाचे भोवमान कार्यावळीक ते मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. 

ह्या वेळार सहाय्यक अभियंते दीपक गवस,

कनिश्ठ अभियंते मुश्ताक शेख, साईराज नायक, विवेक सावंत, राविश माजीक, शुभम गांवस,

लाडू गांवस, निवृत्त कर्मचारी दिलिप कर्पे, झलबा माजिक आनी हेर हाजीर आशिल्ले. 

सहाय्यक अभियंतो दीपक गंवस हांणी, गोंयच्या इतिहासांत अशे तरेन वीज कर्मचार्‍यांचो सन्मान करपाचें काम पयलेच फावट जाता. सत्तरी म्हालांतल्या रानांनी वचून काम करप खर्‍यांनीच सामकें कठीण. पूण कर्मचारी आनी अधिकार्‍यांनी दिल्ल्या सहकार्याक लागून हें शक्य जालें, अशें तांणी सांगलें. 

गणेश माटणेकार हांणी आपले अणभव ह्या वेळार सांगलें. ह्या वेळार ज्येश्ठ लाय्नमॅन लाडू गांवस हांचो सन्मान जालो. तशेंच निवृत्त कार्यकारी अभियंतो सेबिस्तान फर्नांडीस हांचो सहाय्यक अभियंतो दीपक गवस हांचे हस्तुकीं शाल श्रीफळ आनी भेटवस्त भेटोवन भोवमान केलो. 

ह्या वेळार पत्रकार उदय सावंत हांणी आपले विचार मांडले. माचयेवेल्या मानेस्तांक फुलांचे तुरे भेटोवन येवकार दिलो. परंपरीक दिवली पेटोवन कार्यावळ सुरू जाली.

ह्या वेळार वाळपय, नगरगांव, होंडा आनी हेर वाठारांतल्या लायनमॅनाचो यादस्तीक भेटोवन भोवमान केलो. 120 लाय्नमॅनांचो भोवमान ह्या वेळार केलो. 

कार्यावळीचें सुत्रसंचालन भालचंद्र गांवकार हांणी केलें.