सेट परिक्षा

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आमचे मानादीक प्रधानमंत्री परिक्षा पे चर्चा ह्या विषयाचेर मन की बात हे वळेरेंत उलोवपाचे आसात. आमी धावी आनी बारावी यत्तेक चड महत्व दितात. खरें तर सगळ्यो परिक्षा तितल्योच म्हत्वाचो. एकूण परिक्षे बद्दलचे विचार परिक्षा दियमेरेन महत्वाचे आसतात. बारावी जाल्या उपरांत तुमकां प्रवेश परिक्षा दिवशी पडटा. मागीर खंयच्या फाट्यांत वचपाक जाय जाल्यार ती परिक्षा दिवची पडटा. गोंयांतले विद्यार्थी आता सेट परिक्षेक बसपाचे आसात. ही परिक्षा तुमकां महाराष्ट्र, गोवा ह्या विद्यापीठांनी अध्यापनाची संद दितली. हाच्याच वांगडा नेट परिक्षा लेगीत तुमकां कॉलेजांनी शिकोवपाक बरी पडटा. ती परिक्षा दितकच तुमी देशातल्या खंयच्याय विद्यापीठान संद घेवं शकतात, पूण सेट परिक्षा पास जातकच फक्त महाराष्ट्र, गोवा अशा मर्यादित विद्यापीठांनी संद घेवं शकतात. नेट परिक्षेक चड महत्व आशिल्ल्या कारणान ती परिक्षा लेगीत सेट परस चड कठीण आसता.
आमकां धावी, बारावी परिक्षा चड महत्वाच्यो दिसतात. तातूंत कांय चूक ना खरी, पूण जिणेंतल्यो करियरा खातीर दिल्ल्यो हेर परिक्षा लेगीत तितल्योच महत्वाचो आसतात. ह्या म्हयन्यांत सेट परिक्षेक बसपी गोंयच्या उमेदवाराक प्रवेश पत्रिका मेळपाच्यो आसात. त्या निमतान परिक्षा पर चर्चा ह्या मोदीजींची कार्यावळ आयकप सगळ्यांकूच मोलादीक थारूं शकता. एक म्हळ्यार तुमची खंयचेय परिक्षे कडेन पळोवपाची नजर बदलपाक ताचो उपेग जावं शकता. मुळांत खंयचीय परिक्षा ही अभ्यासक्रमाचेर आधारित आसता आनी तुमी जी परिक्षा दिवपाक सोदतात ताचे आदले परिक्षेचे पेपर लेगीत तुमकां तिच्या संकेतस्थळाचेर मेळूं शकतात. ताचो चडान चड सराव जर कोणे एकल्यान केलो तर ताचो लाव नक्की जावं शकता.
दोन- तीन वर्सा कोरोना खातीर आॅनलायन पद्दतीन शिकप चालू आसलें, देखून आमची बरोवपाची संवय उणी जाल्या हें सत्य न्हयकारुंक जायना. हाका लागून आमचो वेग कितलो आसा? पेपर कितल्या वेळान सोंपू शकता हाची कल्पना आमकां आसना देखून आदले पेपर जावं तुमच्या मार्गदर्शकान दिल्ले पेपर तुमच्या वेळा प्रमाण घडयाळ लावन तुमी सोडयात. हातूंतल्यान तुमकां अदमास येतलो. जे सेट परिक्षेक उमेदवार बसूंक सोदतात तांका उच्च शिक्षण संचालनालयान दरवर्सा प्रमाण अंदूंय मार्गदर्शन वर्ग दवरल्यात. ताची सखोल म्हायती तुमकां प्रवेशपत्र दितना जरूर मेळटली. अर्थात हाका फी म्हूण तुमकां पयशे भरपाचे पडटले. सर्वसाधारण उमेदवाराक 1000 रुपया आनी जांणी आदल्या वेळार नोंद करून ह्या वर्गाचो लाव घेतला तांका उणी फी आसतली. तुमकां हे परिक्षेची काय म्हायती जाय, चेपण पयस करपाक जाय ते तुमकां मार्गदर्शन करपी तज्ञाक विचारून पयस करूं येता. खाशेली गजाल म्हळ्यार जे तुमकां तज्ञ म्हूण मार्गदर्शन करतले तांणी ही परिक्षा दिल्या. म्हळ्यार ते अणभवी आसात. खेरीज तुमी हे परिक्षेचे संकेतस्थळ लेगीत पळोवपाक शकतात.
पुण्याचें सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ ही परिक्षा आयोजित करतात. नेट/ सेट परिक्षा पास जावपी उमेदवारांक कॉलेजांनी अध्यापन करपाक जरूर मेळटा, पूण नेट (national eligibility test ), सेट (state eligibility test ) हांच्या नांवांनूच स्पश्ट कळटा की नेट ही देशभरच्या विद्यापीठाची परिक्षा तर सेट ही महाराष्ट्र आनी गोंय विद्यापीठाची परिक्षा. नेट परिक्षे परस सेट परिक्षा तुळेन सोपी आसता. सेट परिक्षा 1993 सावन सुरु जाली. इंग्लीश आनी मराठी अशा दोन भाशांनी ती दिवपाक मेळटा. ती वस्तुनिश्ठ मळ्यार objective पद्दतीची आसता आनी हाका पर्याय जापो दिवपाची सोय आसता. हे परिक्षेंत चुकीच्या जापेक तुमचे गुण कापीनात म्हळ्यार negative marking नासता. गोंयां वांगडा महाराष्ट्रातल्या मुखेल केंद्राचेर ही परिक्षा जाता. https;//forms.gle/qwnP9GHDz4RkvQyy5 ह्या गुगल अर्जाचेर तुमची म्हायती येन्नाधर तुमी धाडल्या आसतली. उच्च शिक्षण संचालनालयाचे मानेस्त सुभाष गावकर 9923484696 हांचे कडेन तुमी हें बाबतींत संपर्क करूं शकतात.
http://setexam.unipune.ac.in ह्या संकेतस्थळाक जरूर तुमी भेट दियात.

प्रा रामदास केळकार
9822583275