सेझा वेदांताची कामगारांक तीन म्हयन्यांची नोटीस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्र्यान हस्तक्षेप करचो, कामगारांची मागणी


दिवचलः सेझा वेदांता कंपनीन कामगारांक ऑक्टोबराच्यान कामा वयल्यान काडून उडोवपाची नोटीस दिल्या. ताका लागून सुमार दोन हजार कामगारांचेर बेरोजगार जावपाची पाळी येतली. ह्या प्रकरणांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी बेगोबेग हस्तक्षेप करचो, अशी मागणी कामगार संघटणेचे कायदो सल्लागार अजय प्रभुगांवकार हांणी केल्या.
दिवचले घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. खण प्रस्नाचेर म्हामंडळ स्थापन करपाची हमी फटीचीं थारल्या. कामगारांक कामा वयल्यान काडपाक मेळचे नात. म्हामंडळ स्थापन जातना कामगारांक रोजगाराची हमी दिवपाची गरज आसा. ताचे कडेन आडनदर जाल्यार कामगार कशेंच वग्गी रावचे नात. कामगारांक वाऱ्यार सोडून कंत्राटी पद्दत आपणावंक मेळची ना.
खण म्हामंडळ अस्तित्वांत नाशिल्ल्यान कामगारांक संरक्षण दिवपाची हमी दिवची. मुख्यमंत्र्यान कामगारांचें हीत मतींत घेवचें.
सेझा वेदांता दिवचल कामगार संघटणेचे सरचिटणीस किशोर लोकरे हांणी म्हणलें, कामगारांक नोटीस धाडिल्ल्याची म्हायती कंपनी वेवस्थापनान संघटणेचे अध्यक्ष निलेश कारबोटकार, संजय मांद्रेंकार, महेश होबळे, नारायण गांवकार, लक्ष्मीकांत नायक, दीपक पोपकार हांकां दिल्या.
खण खात्यान कंपनीक मशिनरी काडपाचें आदेश दिल्ले, तशेंच लीज अस्तित्वांत नाशिल्ल्यान कंपनीन कामगारांक उणे करपाचो निर्णय घेतला. तो मंजुरी खातीर केंद्रीय कामगार मंत्रालया कडेन धाडला. कंपनीचे भुमिकेक लागून दिवचल खणी वयल्या 315 आनी हेर खणींतले मेळून सुमार दोन हजार कामगारांक हाचो फटको बसतलो.

सेझा वेदांता कडल्यान स्पश्टीकरण
खण वेवसाय बंद आसतनाय 2018 पसून कामगारांक कंपनीन रोजगार दिला. सरकारान 4 मे 2022 दिसा खण वाठारांतल्यो मशिनरी 30 दिसांत काडपाचे आदेश दिल्ल्यान कंपनीन ही नोटीस धाडल्या. कायद्याचे कक्षेंत सगलीं ती मजत कामगारांक करतले. कायदेशीर तजवीजे प्रमाणूच कार्यवाही करतले, अशें स्पश्टीकरण सेझा वेदांता कंपनीन पत्रका वरवीं दिलां.