सेंट्रल लायब्ररीचे येणावळींत कोरोना काळांत 60 टक्क्यांनी उणाव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : कोरोनाचो फटको हेर खात्यां प्रमाण सेंट्रल लायब्ररीकूय बसला. 2020 – 2021 वर्सा पयलीच्या दोन वर्साचे तुळेंत येणावळ 60 टकक्यांनी उणी जाल्या. सेंट्रल लायब्ररीचे वांगडीपदाचे शुल्क तशेंच रद्दी तशेंच हेर सेवां वरवीं ही येणावळ येता.

सेंट्रल लायब्ररीच्या हिशेबा प्रमाण 2018 -2019 वर्सा 1197658 (11 लाख 97 हजार) रुपया येणावळ आशिल्ली. 2019 – 2020 वर्सा ही येणावळ वाडून 1277005 (12 लाख 77 हजार) पावली. दोनूय वर्सां सरासरी 12 लाख येणावळ सेंट्रल लायब्ररीक आयली. कोरोना दुयेंस तयार जाल्ल्या 2020 – 2021 वर्सा फक्त 452148 रूपया (4 लाख 52 हजार) आसा. पयलीच्या वर्साचे तुळेंत ही रक्कम फक्त 40 टक्के आसा. म्हणल्यार कोरोनाच्या काळांत सेंट्रल लायब्ररीचे येणावळींत 60 टक्क्यांनी उणाव जाला.

इंटरनॅट सेवा, पुस्तकांचे शुल्क, वांगडी शुल्क, झेरॉक्स सेवा हातूंतल्यान सेंट्रल लायब्ररीक येणावळ येता. दिसाळीं तशेंच नियतकालिकांचे रद्दींतल्यान खूबशीं येणावळ येता. कोरोनाक लागून 2020 – 2021 वर्सा ही रक्कम उणी जाली.

2018 -2019 आनी 2019 – 2020 ह्या दोन वर्सांत वांगडीपदाच्या शुल्का वरवीं 7 लाख रुपया जमा जाल्ले. 2020 – 2021 वर्सा वांगडीपदाच्या शुल्काची येणावळ 2 लाख 44 हजार आशिल्ली. ही रक्कम अर्द्या परस उणी आसा.

इतिहास तशेंच दुर्मीळ पुस्तकांच्या वापराचें शुल्क मात पयली सारखेंच आसा. कोरोना काळांत लेगीत संशोधक आनी अभ्यासकांनी वावर सुरू दवरिल्लो हें हातुूंल्यान सिद्ध जाता.

इंटरनॅटाचो वापर विद्यार्थी तशेंच ल्हान भुरगे करतात. हातूंतल्यान वर्साक 50 हजारांची येणावळ येता. 2020 -2021 वर्सा ही येणावळ फक्त 3900 रुपया आसा. कोरोनाच्या काळांत खूब उणे लोक सेंट्रल लायब्ररींत आयले हें हातुूंल्यान सिद्ध जाता.