सूर्यमंडळांतलो म्हारग गिरो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

संवसारांतले प्रत्येक वस्तू स्वताचें मोल आसता. कांय वस्तूंचें मोल करपाक मेळना. तरीय मनीस कितें ना कितें दिसपट्टें विकत घेत आसता. मागीर तें घर, फ्लॅट, वस्ती, वाहनां, खावपाचे जिनस आसूं. कांय वर्सां पयलीं चंद्रा वयली जमीन विकपाक आसा, अशी खबर आयिल्ली. कांय तेंपान बरेच लोक ती विकपाक लागले. थोड्यांनी ती विकतूय घेतली. उपरांत हे विक्रेते म्हणल्यार ठकसेन अशें कळ्ळें. हालींच एका प्रोफेसरान पृथ्वी, गिरे हांचें मोल थारायलां. पूण विकपाचे हेतून न्हय. तशें करप शक्यूय ना. आमी रावता ती पृथ्वी कितली मोलादीक आसा, हें लोकांक कळचें, ह्या उद्देशान तांणी हें काम केलां. कारण आमकां कोणाकूच उदक, लायट, झाडां, जनावरां, सैम हांचें म्हत्व कळना. तें कितलें मोलादीत तें कळचें, हे खातीर आपणें हो उपक्रम केला, अशें ते सांगतात.
कॅलिफोर्निया विद्यापीठाचे सहायक प्राध्यापक ग्रेग लोघलीन हांणी कांय गिऱ्यांचें मोल काडलां. ते खातीर आपणे खाशेलो फाॅर्म्युला वापरला अशें ते सांगतात. तांणी पृथ्वीचो आकार, वजन, तापमान, खनिजां, पिराय, हेर वस्तू अशा गजालींचो अभ्यास करून हें मोल काडलां. तांणी मंगळाचें मोल काडलां. तें 12 लाख 2 हजार रुपया इतलें जाता. शुक्र फक्त 70 पयशे मोलाचो आसा. ह्या आनी हेर गिऱ्यांचेर लोकवस्ती, पर्यावरण ना. देखून तांचें मोल उणें. मात थंय खनिज, वायू आसात, ते खूब म्हारग आसतले.
आमचे पृथ्वीचें मोल मात 3 लाख 76 हजार 258 खरब (ट्रिलीयन) इतलें आसा. आंकड्यांनी सांगपाचें जाल्यार, 3, 76, 25, 80,00,00,00,00,060 इतलें. ही रक्कम मेजपाकूच कांय वर्सां लागतली. ह्या मोला वयल्यान पृथ्वी सूर्य मंडळांतलो सगल्यांत म्हारग गिरो हें सिद्ध जाता.
हो व्याप करपाक म्हाका खूब दीस लागले. लोकांक कळपाक जाय, तुमी फुकटांत रावतात, तो गिरो कितलो मोलादीक तें. तेन्नाा आयच्यान पृथ्वी, सैम, उदक, जमीन, झाडां, सुकणीं, सावदां, वीज सांबाळपाक सगल्यांनी आपापले परीन हातभार लावचो. आयकतले न्हय तुमी प्रो. लोघलीन हांचें?